Tue, 20 Feb 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

三十六计
Thirty Six Strategiespresenting a bold front to
conceal unpreparedness
sānshíèr kōngchéng


zhězhī zhōngshēng  
gāngróuzhī  ér 

①虚者虚之,疑中生疑:第一个"虚"为名词,意为空虚的,第二个"虚"为动词,使动,意为让它空虚。 全句意:空虚的就让它空虚,使他在疑惑中更加产生疑惑。 ②刚柔之际:语出《易经.解》卦。解,卦名。本卦为异卦相叠(坎下震上)。上卦为震为雷,下卦 为坎为雨。雷雨交加,荡涤宇内,万象更新,万物萌生,故卦名为解。解,险难解除,物情舒缓。本 卦初六.《象》辞"刚柔之际,义无咎也",是使刚与柔相互交会,没有灾难。 此计运用此象理,是说敌我交会,相战,运用此计可产生奇妙而又奇妙的功效。 【按语】 虚虚实实,兵无常势。虚而示虚,诸葛而后,不乏其人。如吐蕃陷瓜州,王君焕死,河西恼惧。以张 守圭为瓜州刺史,领余众,方复筑州城。版干裁立,敌又暴至。略无守御之具。城中相顾失色,莫有 斗志。守圭日:"徒众我寡,又疮痍之后,不可以矢石相持,须以权道制之。"乃于城上,置酒作乐, 以会将士。敌疑城中有备,不敢攻而退。又如齐祖廷为北徐州刺史,至州,会有陈寇,百姓多反。廷 不关城门。守陴者,皆令下城,静座街巷,禁断行人鸡犬。贼无所见闻,不测所以,或疑人走城空, 不设警备。廷复令大叫,鼓噪聒天,贼大惊,顿时走散。