Fri, 19 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com
Ancient chinese reading

Chinese ancient idiomsThis ancient Chinese idioms collection was formed in Qing Dynasty. It mostly talks about the experience of living and communication skills in the world. It glitters the wisdom all through its poem-like style.
zēng ān xián wén
广
7

Listen to it

xiánlíngguì ělíngbài 
rényǒuqìng zhàomínxiánlài 
rénlǎoxīnlǎo rénqióngzhìqióng 
rénqiānhǎo huābǎihóng 
shārénshù qíngnánróng 
zhàzhīxīnshòuyòng zhàpínnángǎijiùjiāfēng 
zuòshàngchángmǎn bēizhōngjiǔkōng 
lòugēngzāolián hángchuányòutóufēng 
sǔnyīntuòfāngchéngzhú wéibēnshǐhuālóng 
céngshǎoniánzhú kānkānyòushìbáitóuwēng 
shēng dàozéishēng 
tiānshàngzhòngxīngjiēgǒngběi shìjiānshuǐliúdōng 
jūnānpín rénzhīmìng 
liángyàokǒubìng zhōngyáněrháng 
shùntiānzhěcún tiānzhěwáng 
rénwéicái diǎowéishíwáng 
xiānghǎo qínshēnghuáng 
yǒuérqióngjiǔ cháng 
shànshòukǎo ězǎowáng 
寿
shuǎngkǒushíduōpiānzuōbìng kuàixīnshìguōkǒngshēngyāng 
guìdìngyāoběnfēn pínqióngzàisāiliáng 
huàshuǐfēngkōngzuōlàng xiùhuāsuīhǎowénxiāng 
tāndǒu shīquèbànniánliáng 
zhēngjiǎotún fǎnshīzhǒuyáng 
lóngguīwǎndòngyúnyóushī guōchūnshāncǎoxiāng 
湿鹿
píngshēngzhīhuìshuìrénduǎn huítóuliáng 
jiànshàn jiànětànshāng 
rénqióngzhìduǎn shòumáocháng 
jiāxīn rénzhīmáng 
pínshìjiāngjīnzèng bìngyǒugāorénshuìyàofāng 
chùláijìng shìguōxīnqīngliáng 
qiūzhìmǎnshānduōxiù chūnláichǔhuāxiāng 
fánrénmàoxiāng hǎishuǐdǒuliáng 
qīngqīngzhīshuǐwéisuǒfáng zhīshìwéijiǔsuǒshāng 
hāocǎozhīxiàháiyǒulánxiāng máozhīhuòyǒuhóuwáng 
xiànzhūménshēngèpiǎo duōbáichūgōngqīng 
饿
zuìhòugānkūn zhōngyuècháng 
shìjiēdìng shēngkōngmáng 
qiānsòngháomáo qīngrénchóng 
shìshìmíngjìng qiánchéngànshì 
jiàshàngwǎnérlúnliúzhuǎi yǒuzuòshí 
rénshēngshì guō 
liángtiánqǐng shísānshēng 
shàqiānjiān miánchě 
qiānjīngdiǎn xiàowéixiān 
gōngmén jiǔniúchū 
ménxiàngkāi yǒuqiánjìnlái 
cōngshēng pínyīnsuànlái 
shìyóurénjiào shēngdōushìmìngānpái 
jiādòushū guāncōngchǔlái 
rénjiān tiānwénléi 
ànshìkuīxīn shéndiàn 
háozhīě quànrénzuō 
háozhīshàn rénfāngbiàn 
便
rénshìhuò ráorénshì 
tiānyǎnzhāozhāo bàoyīngshén 
shèngxiányán shényǐnguǐ 
rényǒuxīn xīnyǒujiàn 
kǒushuìshēnféng ěrwényǎnjiàn 


<< Previous Next >>