Fri, 15 Dec 2017    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com
Ancient chinese reading

Chinese ancient idiomsThis ancient Chinese idioms collection was formed in Qing Dynasty. It mostly talks about the experience of living and communication skills in the world. It glitters the wisdom all through its poem-like style.
zēng ān xián wén
广
8

Listen to it

yǎngbīngqiān yòngbīngshí 
guóqīngcáiguì jiāxiǎoérjiāo 
jiànchuāngyóu ěshāngrénhènxiāo 
yǒurénkānchūzhòng lǎnchūmén 
gōngdàoshìjiānwéibái guìréntóushàngcéngráo 
wéiguānzuōxiāng zhēngxiān 
miáocōngde shùyóuzhīfēn 
qīnérjiātuì xiōngérjiāfēn 
退
guānyǒugōng mínyǒuyāo 
xiánshíshāoxiāng shíbàojiǎo 
xìngshēngtàipíngshì kǒngfángniánlǎoduōshí 
guóluànsāiliángjiāng jiāpínsāixián 
chítángshuǐfángzǎo tiánshēngēngyǎngjiā 
gēnshēnfēngyáodòng shùzhēngchóuyuèyǐngxié 
xuézàirénzhīxià yòngzàirénzhīshàng 
wéishī zhōngshēn 
wángēn qínshòuzhī 
quànjūnjiāngyóuchǎocài liúérsūndòushū 
shūzhōngyǒuqiānzhōng shūzhōngyǒuyán 
tiānláirén hángmìngshēngchéng 
yuànqióng qióngyāoqiónggānjìng 
xiànrén yāoqīnggāo 
biérénlv zǎisāiliáng 
děnghuítóukān háiyǒutiāojiǎohàn 
shàngyǒurén jiāzhōngyǒushèngfàn 
érsūn yāoānhángfāngbiàn 
广便
zuōshànguǐshénqīn zuōě zāotiānqiǎn 
qián mǎitiánmǎidemǎishū 
chūngōngshíliáng shíchūngōngbànniánliáng 
shūlǎnrénméichī qínjiǎnliángmǎncāng 
rénqīncáiqīn cáiyāofēnqīng 
shífēnlíngshǐfēn chángliúsānfēnérsūn 
使
yāoshífēndōushǐjǐn yuǎnzàiérsūnjìnzàishēn 
使
jūnzuòjūn xiǎorénwǎngzuòxiǎorén 
hǎoxuézhěshùmínzhīwéigōngqīng 
hǎoxuézhěgōngqīngzhīwéishùmín 
qiánjiāo duǎncōngshī 
jiùwénzhāng biànshìxīn 
便
rénzàijiāzhōngzuò huòcōngtiānshàng 
dànqiúxīnkuì yǒuhòuzāi 
zhīyǒuyíngrén yǒuxiāngtàipíng 
zhōnghòuyǒuzhōnghòubào háojiàngdìngshòuguānxíng 
réndàogōngménzhēnghǎoxiū liúxiēyīnzàihòutóu 
wéirénzhēnggāoxià dànmìngshìxiū 
shāngāosuàngāo rénxīntiāngāo 
báishuǐbiànjiǔmài háixiánzhūzāo 
pínhánxiūyāoyuàn guìjiāo 
shàněsuírénzuō huòzhāo 
fèngquànjūn shǒu 
zhīchéngshì shī 


<< Previous