Mon, 18 Dec 2017    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

地藏菩萨本愿经卷中 

上一页

dì yù mínɡ hào pǐn dì wǔ

地狱名号品第五

 

ěr shí pǔ xián pú sà mó hē sà bái dì zànɡ pú sà

尔 时 普 贤 菩 萨 摩 诃 萨 白 地 藏 菩 萨

yán : rén zhě, yuàn wèi tiān lónɡ sì zhònɡ, jí wèi

言 : 仁 者, 愿 为 天 龙 四 众, 及 未 

lái xiàn zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, shuō suō pó shì jiè ,

来 现 在 一 切 众 生, 说 娑 婆 世 界,

jí yán fú tí zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, suǒ shòu bào chù ,

及 阎 浮 提 罪 苦 众 生, 所 受 报 处,

dì yù mínɡ hào, jí è bào děnɡ shì , shǐ wèi lái

地 狱 名 号, 及 恶 报 等 事, 使 未 来 

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, zhī shì ɡuǒ bào 。

世 末 法 众 生, 知 是 果 报 。

dì zànɡ dā yán : rén zhě, wǒ jīn chénɡ fó wēi shén

地 藏 答 言 : 仁 者, 我 今 承 佛 威 神 

, jí dà shì zhī lì, luè shuō dì yù mínɡ hào ,

, 及 大 士 之 力, 略 说 地 狱 名 号,

jí zuì bào è bào zhī shì 。

及 罪 报 恶 报 之 事 。

rén zhě, yán fú tí dōnɡ fānɡ yǒu shān , hào yuē tiě

仁 者, 阎 浮 提 东 方 有 山, 号 曰 铁 

wéi, qí shān hēi suì, wú rì yuè ɡuānɡ 。

围, 其 山 黑 邃, 无 日 月 光。

yǒu dà dì yù, hào jí wú jiàn, yòu yǒu dì yù

有 大 地 狱, 号 极 无 间, 又 有 地 狱

, mínɡ dà ā bí 。 fù yǒu dì yù, mínɡ yuē sì

, 名 大 阿 鼻 。 复 有 地 狱 , 名 曰 四

jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē fēi dāo ; fù yǒu

角 ; 复 有 地 狱, 名 曰 飞 刀 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē huǒ jiàn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

地 狱, 名 曰 火 箭 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē jiá shān ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tōnɡ qiānɡ ;

曰 夹 山 ; 复 有 地 狱, 名 曰 通 枪 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě chē ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 铁 车 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē tiě chuánɡ ; fù yǒu dì yù , mínɡ yuē tiě

, 名 曰 铁 床 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 

niú ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě yī ; fù yǒu

牛 ; 复 有 地 狱, 名 曰 铁 衣 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē qiān rèn ; fù yǒu dì yù , mínɡ

地 狱, 名 曰 千 刃 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē tiě lǘ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē yánɡ tónɡ ;

曰 铁 驴 ; 复 有 地 狱, 名 曰 烊 铜 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē bào zhù ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 抱 柱 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē liú huǒ ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē ɡēnɡ

, 名 曰 流 火 ; 复 有 地 狱, 名 曰 耕 

shé ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē cuò shǒu ; fù yǒu

舌 ; 复 有 地 狱, 名 曰 剉 首 ; 复 有 

dì yù, mínɡ yuē shāo jiǎo ; fù yǒu dì yù, mínɡ

地 狱, 名 曰 烧 脚 ; 复 有 地 狱, 名 

yuē dàn yǎn ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē tiě wán ;

曰 啖 眼 ; 复 有 地 狱 , 名 曰 铁 丸 ;

fù yǒu dì yù, mínɡ yuē zhēnɡ lùn ; fù yǒu dì yù

复 有 地 狱, 名 曰 诤 论 ; 复 有 地 狱

, mínɡ yuē tiě fū ; fù yǒu dì yù, mínɡ yuē duō chēn 。

, 名 曰 铁 呋 ; 复 有 地 狱, 名 曰 多 嗔 。

dì zànɡ bái yán : rén zhě, tiě wéi zhī nèi, yǒu

地 藏 白 言 : 仁 者, 铁 围 之 内, 有 

rú shì děnɡ dì yù, qí shù wú xiàn 。

如 是 等 地 狱, 其 数 无 限 。

ɡènɡ yǒu jiào huɑn dì yù, bá shé dì yù , fèn niào

更 有 叫 唤 地 狱, 拔 舌 地 狱, 粪 尿 

dì yù, tónɡ suǒ dì yù, huǒ xiànɡ dì yù , huǒ

地 狱, 铜 锁 地 狱, 火 象 地 狱, 火 

ɡǒu dì yù, huǒ mǎ dì yù, huǒ niú dì yù ,

狗 地 狱, 火 马 地 狱, 火 牛 地 狱 ,

huǒ shān dì yù, huǒ shí dì yù, huǒ chuánɡ dì yù ,

火 山 地 狱, 火 石 地 狱, 火 床 地 狱 ,

huǒ liánɡ dì yù, huǒ yīnɡ dì yù, jù yá dì

火 梁 地 狱, 火 鹰 地 狱, 锯 牙 地

yù, bāo pí dì yù, yǐn xǐe dì yù, shāo shǒu

狱, 剥 皮 地 狱, 饮 血 地 狱 , 烧 手 

dì yù, shāo jiǎo dì yù, dào cì dì yù , huǒ

地 狱, 烧 脚 地 狱 , 倒 刺 地 狱, 火 

wū dì yù, tiě wū dì yù, huǒ lánɡ dì yù 。

屋 地 狱, 铁 屋 地 狱, 火 狼 地 狱 。

rú shì děnɡ dì yù 。

如 是 等 地 狱 。

qí zhōnɡ ɡè ɡè fù yǒu zhū xiǎo dì yù , huò yī 、

其 中 各 各 复 有 诸 小 地 狱, 或 一 、

huò èr 、 huò sān 、 huò sì 、 nǎi zhì bǎi qiān ,

或 二 、 或 三 、 或 四 、 乃 至 百 千 ,

qí zhōnɡ mínɡ hào, ɡè ɡè bù tónɡ 。

其 中 名 号, 各 各 不 同 。

dì zànɡ pú sà ɡào pǔ xián pú sà yán : rén zhě ,

地 藏 菩 萨 告 普 贤 菩 萨 言 : 仁 者,

cǐ zhě jiē shì nán yán fú tí xíng è zhònɡ shēnɡ, yè

此 者 皆 是 南 阎 浮 提 行 恶 众 生, 业

ɡǎn rú shì 。 yè lì shèn dà, nénɡ dí xū mí ,

感 如 是。 业 力 甚 大 , 能 敌 须 弥 ,

nénɡ shēn jù hǎi, nénɡ zhànɡ shènɡ dào 。 shì ɡù zhònɡ shēnɡ

能 深 巨 海 , 能 障 圣 道。 是 故 众 生 

mò qīnɡ xiǎo è, yǐ wéi wú zuì , sǐ hòu yǒu bào ,

莫 轻 小 恶, 以 为 无 罪, 死 后 有 报,

xiān háo shòu zhī 。 fù zǐ zhì qīn, qí lù ɡè

纤 毫 受 之。 父 子 至 亲, 歧 路 各

bié, zònɡ rán xiānɡ fénɡ, wú kěn dài shòu 。 wǒ jīn

别, 纵 然 相 逢, 无 肯 代 受。 我 今 

chénɡ fó wēi lì, luè shuō dì yù zuì bào zhī shì ,

承 佛 威 力, 略 说 地 狱 罪 报 之 事,

wéi yuàn rén zhě zàn tīnɡ shì yán 。

唯 愿 仁 者 暂 听 是 言 。

pǔ xián dā yán : wú yǐ jiǔ zhī sān è dào bào ,

普 贤 答 言 : 吾 已 久 知 三 恶 道 报,

wànɡ rén zhě shuō, lìnɡ hòu shì mò fǎ yī qiè è xínɡ

望 仁 者 说, 令 后 世 末 法 一 切 恶 行 

zhònɡ shēnɡ, wén rén zhě shuō, shǐ lìnɡ ɡuī fó 。

众 生, 闻 仁 者 说, 使 令 归 佛 。

dì zànɡ bái yán :rén zhě ,dì yù zuì bào ,qí shì rú shì。

地 藏 白 言 : 仁 者, 地 狱 罪 报, 其 事 如 是。

huò yǒu dì yù, qǔ zuì rén shé, shǐ niú ɡēnɡ zhī 。

或 有 地 狱, 取 罪 人 舌, 使 牛 耕 之 。

huò yǒu dì yù qǔ zuì rén xīn, yè chā shí zhī 。

或 有 地 狱 取 罪 人 心, 夜 叉 食 之 。

huò yǒu dì yù, huò tānɡ shènɡ fèi, zhǔ zuì rén

或 有 地 狱, 镬 汤 盛 沸, 煮 罪 人 

shēn 。 huò yǒu dì yù, chì shāo tónɡ zhù , shǐ zuì

身。 或 有 地 狱, 赤 烧 铜 柱, 使 罪 

rén bào 。 huò yǒu dì yù, shǐ zhū huǒ shāo, chèn

人 抱。 或 有 地 狱 , 使 诸 火 烧, 趁 

jí zuì rén 。 huò yǒu dì yù, yī xiànɡ hán bīnɡ 。

及 罪 人。 或 有 地 狱 , 一 向 寒 冰 。

huò yǒu dì yù, wú xiàn fèn niào 。 huò yǒu dì yù ,

或 有 地 狱, 无 限 粪 尿。 或 有 地 狱 ,

chún fēi jí lí 。 huò yǒu dì yù, duō cuán huǒ

纯 飞 钑 鑗 。 或 有 地 狱, 多 攒 火 

qiānɡ 。 huò yǒu dì yù, wéi zhuànɡ xiōnɡ bèi 。 huò yǒu

枪。 或 有 地 狱, 唯 撞 胸 背。 或 有 

dì yù, dàn shāo shǒu zú 。 huò yǒu dì yù , pán

地 狱, 但 烧 手 足 。 或 有 地 狱, 盘 

jiǎo tiě shé 。 huò yǒu dì yù, qū zhú tiě ɡǒu 。

缴 铁 蛇。 或 有 地 狱, 驱 逐 铁 狗 。

huò yǒu dì yù, jìn jià tiě luó 。

或 有 地 狱, 尽 驾 铁 骡 。

rén zhě, rú shì děnɡ bào, ɡè ɡè yù zhōnɡ , yǒu

仁 者, 如 是 等 报, 各 各 狱 中, 有 

bǎi qiān zhǒnɡ yè dào zhī qì, wú fēi shì tónɡ shì tiě ,

百 千 种 业 道 之 器, 无 非 是 铜 是 铁,

shì shí shì huǒ, cǐ sì zhǒnɡ wù, zhònɡ yè xínɡ

是 石 是 火, 此 四 种 物, 众 业 行 

ɡǎn 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì bào děnɡ shì, yī yī

感。 若 广 说 地 狱 罪 报 等 事, 一 一

yù zhōnɡ, ɡènɡ yǒu bǎi qiān zhǒnɡ kǔ chǔ, hé kuànɡ duō

狱 中, 更 有 百 千 种 苦 楚, 何 况 多 

yù 。 wǒ jīn chénɡ fó wēi shén jí rén zhě wèn, luè

狱 。 我 今 承 佛 威 神 及 仁 者 问, 略 

shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ jiě shuō, qiónɡ jié bú jìn 。

说 如 是。 若 广 解 说, 穷 劫 不 尽 。

 

rú lái zàn tàn pǐn dì liù

如来赞叹品第六

 

ěr shí shì zūn jǔ shēn fànɡ dà ɡuānɡ mínɡ , biàn zhào bǎi

尔 时 世 尊 举 身 放 大 光 明, 遍 照 百 

qiān wàn yì hénɡ hé shā děnɡ zhū fó shì jiè 。 chū dà

千 万 亿 恒 河 沙 等 诸 佛 世 界。 出 大

yīn shēnɡ, pǔ ɡào zhū fó shì jiè yī qiè zhū pú sà

音 声, 普 告 诸 佛 世 界 一 切 诸 菩 萨

mó hē sà, jí tiān 、 lónɡ 、 ɡuǐ 、 shén 、 rén 、

摩 诃 萨, 及 天 、 龙 、 鬼 、 神 、 人 、

fēi rén děnɡ 。 tīnɡ wú jīn rì chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

非 人 等。 听 吾 今 日 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà mó hē sà, yú shí fānɡ shì jiè, xiàn

藏 菩 萨 摩 诃 萨, 于 十 方 世 界, 现 

dà bù kě sī yì wēi shén cí bēi zhī lì , jiù hù

大 不 可 思 议 威 神 慈 悲 之 力, 救 护

yī qiè zuì kǔ zhī shì 。 wú miè dù hòu , rǔ děnɡ

一 切 罪 苦 之 事。 吾 灭 度 后, 汝 等 

zhū pú sà dà shì, jí tiān lónɡ ɡuǐ shén děnɡ, ɡuǎnɡ

诸 菩 萨 大 士, 及 天 龙 鬼 神 等, 广 

zuò fānɡ biàn, wèi hù shì jīnɡ, lìnɡ yī qiè zhònɡ shēnɡ

作 方 便, 卫 护 是 经, 令 一 切 众 生 

zhènɡ niè pán lè 。

证 涅 槃 乐 。

shuō shì yǔ yǐ, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà , mínɡ yuē

说 是 语 已, 会 中 有 一 菩 萨, 名  曰 

pǔ ɡuǎnɡ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ ér bái fó yán : jīn jiàn

普 广, 合 掌 恭 敬 而 白 佛 言 : 今 见 

shì zūn zàn tàn dì zànɡ pú sà, yǒu rú shì bù kě

世 尊 赞 叹 地 藏 菩 萨, 有 如 是 不 可

sī yì dà wēi shén dé, wéi yuàn shì zūn wéi wèi lái

思 议 大 威 神 德, 唯 愿 世 尊 为 未 来 

shì mò fǎ zhònɡ shēnɡ, xuān shuō dì zànɡ pú sà lì yì

世 末 法 众 生, 宣 说 地 藏 菩 萨 利 益

rén tiān yīn ɡuǒ děnɡ shì, shǐ zhū tiān lónɡ bá bù ,

人 天 因 果 等 事, 使 诸 天 龙 八 部 ,

jí wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, dǐnɡ shòu fó yǔ 。

及 未 来 世 众 生, 顶 受 佛 语 。

ěr shí shì zūn ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà jí sì zhònɡ děnɡ :

尔 时 世 尊 告 普 广 菩 萨 及 四 众 等 :

dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi rǔ luè shuō dì zànɡ pú

谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 汝 略 说 地 藏 菩

sà lì yì rén tiān fú dé zhī shì 。

萨 利 益 人 天 福 德 之 事 。

pǔ ɡuǎnɡ bái yán : wéi rán ! shì zūn ,yuàn yào yù wén 。

普 广 白 言 : 唯 然 ! 世 尊, 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ pú sà : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu

佛 告 普 广 菩 萨 : 未 来 世 中, 若 有 

shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, wén shì dì zànɡ pú sà

善 男 子 、 善 女 人, 闻 是 地 藏 菩 萨

mó hē sà mínɡ zhě, huò hé zhǎnɡ zhě 、 zàn tàn zhě

摩 诃 萨 名 者, 或 合 掌 者 、 赞 叹 者 

、 zuò lǐ zhě 、 liàn mù zhě, shì rén chāo yuè sān

、 作 礼 者 、 恋 慕 者, 是 人 超 越 三 

shí jié zuì 。

十 劫 罪 。

pǔ ɡuǎnɡ, ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén, huò

普 广, 若 有 善 男 子 、 善 女 人, 或 

cǎi huà xínɡ xiànɡ, huò tǔ shí jiāo qī , jīn yín tónɡ

彩 画 形 像, 或 土 石 胶 漆, 金 银 铜 

tiě 、 zuò cǐ pú sà, yī zhān yī lǐ zhě , shì

铁 、 作 此 菩 萨, 一 瞻 一 礼 者, 是 

rén bǎi fǎn shēnɡ yú sān shí sān tiān , yǒnɡ bú duò yú

人 百 返 生 于 三 十 三 天, 永 不 堕 于

è dào 。 jiǎ rú tiān fú jìn ɡù , xià shēnɡ rén jiān ,

恶 道。 假 如 天 福 尽 故, 下 生 人 间 ,

yóu wéi ɡuó wánɡ, bù shī dà lì 。

犹 为 国 王 , 不 失 大 利 。

ruò yǒu nǚ rén, yàn nǚ rén shēn, jìn xīn ɡònɡ yǎnɡ

若 有 女 人, 厌 女 人 身, 尽 心 供 养 

dì zànɡ pú sà huà xiànɡ, jí tǔ shí jiāo qī tónɡ tiě

地 藏 菩 萨 画 像, 及 土 石 胶 漆 铜 铁 

děnɡ xiànɡ, rú shì rì rì bú tuì, chánɡ yǐ huā xiānɡ

等 像, 如 是 日 日 不 退, 常 以 华 香 

、 yǐn shí 、 yī fu 、 zēnɡ cǎi 、 chuánɡ fān 、 qián

、 饮 食 、 衣 服 、 缯 彩 、 幢 幡 、 钱 

、 bǎo wù děnɡ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì shàn nǚ rén , jìn cǐ

、 宝 物 等 供 养。 是 善 女 人, 尽 此

yī bào nǚ shēn, bǎi qiān wàn jié, ɡènɡ bù shēnɡ yǒu

一 报 女 身, 百 千 万 劫, 更 不 生 有 

nǚ rén shì jiè, hé kuànɡ fù shòu 。 chú fēi cí yuàn

女 人 世 界, 何 况 复 受。 除 非 慈 愿 

lì ɡù, yào shòu nǚ shēn, dù tuō zhònɡ shēnɡ, chénɡ

力 故, 要 受 女 身, 度 脱 众 生, 承 

sī ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ lì ɡù, jí ɡōnɡ dé lì, bǎi

斯 供 养 地 藏 力 故, 及 功 德 力, 百 

qiān wàn jié bú shòu nǚ shēn 。

千 万 劫 不 受 女 身 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu nǚ rén, yàn shì chǒu lòu

复 次 普 广 : 若 有 女 人, 厌 是 丑 陋 

, duō jí bìnɡ zhě, dàn yú dì zànɡ xiànɡ qián, zhì

, 多 疾 病 者, 但 于 地 藏 像 前, 志 

xīn zhān lǐ, shí qǐnɡ zhī jiān 。 shì rén qiān wàn jié

心 瞻 礼, 食 顷 之 间。 是 人 千 万 劫 

zhōnɡ, suǒ shòu shēnɡ shēn, xiànɡ mào yuán mǎn 。 shì chǒu

中, 所 受 生 身, 相 貌 圆 满。 是 丑 

lòu nǚ rén, rú bú yàn nǚ shēn, jí bǎi qiān wàn

陋 女 人, 如 不 厌 女 身, 即 百 千 万 

yì shēnɡ zhōnɡ, chánɡ wéi wánɡ nǚ, nǎi jí wánɡ fēi ,

亿 生 中, 常 为 王 女, 乃 及 王 妃,

zǎi fǔ dà xìnɡ, dà zhǎnɡ zhě nǚ, duān zhènɡ shòu shēnɡ

宰 辅 大 姓, 大 长 者 女, 端 正 受 生 

, zhū xiànɡ yuán mǎn 。 yóu zhì xīn ɡù , zhān lǐ dì

, 诸 相 圆 满。 由 志 心 故, 瞻 礼 地

zànɡ pú sà , huò fú rú shì 。

藏 菩 萨, 获 福 如 是 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ rén

复 次 普 广 : 若 有 善 男 子 、 善 女 人 

, nénɡ duì pú sà xiànɡ qián, zuò zhū jì yuè ,jí

, 能 对 菩 萨 像 前, 作 诸 伎 乐, 及

ɡē yǒnɡ zàn tàn, xiānɡ huā ɡònɡ yǎnɡ , nǎi zhì quàn yú

歌 咏 赞 叹, 香 华 供 养, 乃 至 劝 于

yī rén duō rén 。 rú shì děnɡ bèi, xiàn zài shì zhōnɡ

一 人 多 人。 如 是 等 辈, 现 在 世 中 

jí wèi lái shì, chánɡ dé bǎi qiān ɡuǐ shén rì yè wèi

及 未 来 世, 常 得 百 千 鬼 神 日 夜 卫 

hù, bú lìnɡ è shì zhé wén qí ěr , hé kuànɡ qīn

护, 不 令 恶 事 辄 闻 其 耳, 何 况 亲 

shòu zhū hènɡ 。

受 诸 横 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : wèi lái shì zhōnɡ, ruò yǒu è rén

复 次 普 广 : 未 来 世 中, 若 有 恶 人 

jí è shén è ɡuǐ, jiàn yǒu shàn nán zǐ 、 shàn nǚ

及 恶 神 恶 鬼, 见 有 善 男 子 、 善 女

rén, ɡuī jìnɡ ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn zhān lǐ dì zànɡ pú sà

人, 归 敬 供 养 赞 叹 瞻 礼 地 藏 菩 萨

xínɡ xiànɡ, huò wànɡ shēnɡ jī huǐ, bànɡ wú ɡōnɡ dé jí

形 像, 或 妄 生 讥 毁, 谤 无 功 德 及

lì yì shì, huò lù chǐ xiào, huò bèi miàn fēi ,

利 益 事, 或 露 齿 笑, 或 背 面 非,

huò quàn rén ɡònɡ fēi, huò yī rén fēi , huò duō rén

或 劝 人 共 非, 或 一 人 非, 或 多 人 

fēi, nǎi zhì yī niàn shēnɡ jī huǐ zhě 。 rú shì zhī

非, 乃 至 一 念 生 讥 毁 者。 如 是 之 

rén, xián jié qiān fó miè dù, jī huǐ zhī bào ,

人, 贤 劫 千 佛 灭 度, 讥 毁 之 报,

shànɡ zài ā bí dì yù shòu jí zhònɡ zuì 。 ɡuò shì jié

尚 在 阿 鼻 地 狱 受 极 重 罪。 过 是 劫 

yǐ, fānɡ shòu è ɡuǐ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fù shòu

已, 方 受 饿 鬼。 又 经 千 劫, 复 受 

chù shenɡ 。 yòu jīnɡ qiān jié, fānɡ dé rén shēn 。 zònɡ

畜 生。 又 经 千 劫, 方 得 人 身。 纵 

shòu rén shēn, pín qiónɡ xià jiàn, zhū ɡēn bú jù ,

受 人 身, 贫 穷 下 贱, 诸 根 不 具 ,

duō bèi è yè lái jié qí xīn 。 bù jiǔ zhī jiān ,

多 被 恶 业 来 结 其 心。 不 久 之 间 ,

fù duò è dào 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , jī huǐ tā rén

复 堕 恶 道。 是 故 普 广, 讥 毁 他 人 

ɡònɡ yǎnɡ, shànɡ huò cǐ bào, hé kuànɡ bié shēnɡ è jiàn

供 养, 尚 获 此 报, 何 况 别 生 恶 见 

huǐ miè 。

毁 灭 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu nán zǐ nǚ

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 男 子 女

rén, jiǔ chù chuánɡ zhěn, qiú shēnɡ qiú sǐ, liǎo bú

人, 久 处 床 枕, 求 生 求 死, 了 不

kě dé 。 huò yè mènɡ è ɡuǐ, nǎi jí jiā qīn 、

可 得 。 或 夜 梦 恶 鬼, 乃 及 家 亲 、

huò yóu xiǎn dào 、 huò duō yǎn mèi 、 ɡònɡ ɡuǐ shén yóu 。

或 游 险 道 、 或 多 魇 寐 、 共 鬼 神 游 。

rì yuè suì shēn, zhuǎn fù wānɡ zhài , mián zhōnɡ jiào

日 月 岁 深, 转 复 尪 瘵, 眠 中 叫 

kǔ, cǎn qī bú lè zhě 。 cǐ jiē shì yè dào lùn

苦, 惨 凄 不 乐 者。 此 皆 是 业 道 论 

duì, wèi dìnɡ qīnɡ zhònɡ, huò nán shě shòu 、 huò bú

对, 未 定 轻 重, 或 难 舍 寿 、 或 不

dé yù, nán nǚ sú yǎn, bú biàn shì shì 。

得 愈, 男 女 俗 眼, 不 辨 是 事 。

dàn dānɡ duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, ɡāo shēnɡ zhuǎn dú

但 当 对 诸 佛 菩 萨 像 前, 高 声 转 读

cǐ jīnɡ yī biàn 。 huò qǔ bìnɡ rén kě ài zhī wù ,

此 经 一 遍。 或 取 病 人 可 爱 之 物 ,

huò yī fu 、 bǎo bèi, zhuānɡ yuán 、 shě zhái, duì

或 衣 服 、 宝 贝, 庄 园 、 舍 宅, 对 

bìnɡ rén qián, ɡāo shēnɡ chànɡ yán : wǒ mǒu jiǎ děnɡ ,

病 人 前, 高 声 唱 言 : 我 某 甲 等 ,

wèi shì bìnɡ rén duì jīnɡ xiànɡ qián shě zhū děnɡ wù, huò

为 是 病 人 对 经 像 前 舍 诸 等 物 , 或 

ɡònɡ yǎnɡ jīnɡ xiànɡ 、 huò zào fó pú sà xínɡ xiànɡ 、 huò

供 养 经 像 、 或 造 佛 菩 萨 形 像 、 或 

zào tǎ sì 、 huò rán yóu dēnɡ 、 huò shī chánɡ zhù 。

造 塔 寺 、 或 燃 油 灯 、 或 施 常 住 。

rú shì sān bái bìnɡ rén, qiǎn lìnɡ wén zhī 。

如 是 三 白 病 人, 遣 令 闻 知 。

jiǎ lìnɡ zhū shí fēn sàn, zhì qì jìn zhě, nǎi zhì

假 令 诸 识 分 散, 至 气 尽 者, 乃 至 

yī rì 、 èr rì 、 sān rì 、 sì rì zhì qí rì

一 日 、 二 日 、 三 日 、 四 日 至 七 日

yǐ lái 。 dàn ɡāo shēnɡ bái, ɡāo shēnɡ dú jīnɡ 。 shì

以 来。 但 高 声 白, 高 声 读 经。 是 

rén mìnɡ zhōnɡ zhī hòu 。 sù yānɡ zhònɡ zuì, zhì yú wǔ

人 命 终 之 后。 宿 殃 重 罪, 至 于 五

wú jiàn zuì, yǒnɡ dé jiě tuō, suǒ shòu shēnɡ chù ,

无 间 罪, 永 得 解 脱, 所 受 生 处,

chánɡ zhī sù mìnɡ 。 hé kuànɡ shàn nán zǐ shàn nǚ rén zì

常 知 宿 命。 何 况 善 男 子 善 女 人 自

shū cǐ jīnɡ huò jiāo rén shū 、 huò zì sù huà pú sà

书 此 经 或 教 人 书 、 或 自 塑 画 菩 萨

xínɡ xiànɡ nǎi zhì jiāo rén sù huà 。 suǒ shòu ɡuǒ bào ,

形 像 乃 至 教 人 塑 画。 所 受 果 报,

bì huò dà lì 。

必 获 大 利 。

shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ, ruò jiàn yǒu rén dú sònɡ shì jīnɡ ,

是 故 普 广, 若 见 有 人 读 诵 是 经 ,

nǎi zhì yī niàn zàn tàn shì jīnɡ, huò ɡōnɡ jìnɡ zhě 。

乃 至 一 念 赞 叹 是 经, 或 恭 敬 者 。

rǔ xū bǎi qiān fānɡ biàn, quàn shì děnɡ rén, qín xīn

汝 须 百 千 方 便, 劝 是 等 人, 勤 心 

mò tuì, nénɡ dé wèi lái 、 xiàn zài qiān wàn yì bú

莫 退, 能 得 未 来 、 现 在 千 万 亿 不

kě sī yì ɡōnɡ dé 。

可 思 议 功 德 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

复 次 普 广 : 若 未 来 世 诸 众 生 等 ,

huò mènɡ huò mèi, jiàn zhū ɡuǐ shén nǎi jí zhū xínɡ ,

或 梦 或 寐 , 见 诸 鬼 神 乃 及 诸 形 ,

huò bēi 、 huò tí 、 huò chóu 、 huò tàn 、 huò kǒnɡ

或 悲 、 或 啼 、 或 愁 、 或 叹 、 或 恐 

、 huò bù 。 cǐ jiē shì yī shēnɡ shí shēnɡ bǎi shēnɡ qiān

、 或 怖 。 此 皆 是 一 生 十 生 百 生 千 

shēnɡ ɡuò qù fù mǔ 、 nán nǚ dì mèi 、 fū qī juàn

生 过 去 父 母 、 男 女 弟 妹 、 夫 妻 眷 

shǔ, zài yú è qù, wèi dé chū lí , wú chù

属, 在 于 恶 趣, 未 得 出 离, 无 处 

xī wànɡ fú lì jiù bá, dānɡ ɡào sù shì ɡǔ ròu ,

希 望 福 力 救 拔, 当 告 宿 世 骨 肉,

shǐ zuò fānɡ biàn, yuàn lí è dào 。

使 作 方 便, 愿 离 恶 道 。

pǔ ɡuǎnɡ, rǔ yǐ shén lì, qiǎn shì juàn shǔ, lìnɡ

普 广, 汝 以 神 力, 遣 是 眷 属, 令 

duì zhū fó pú sà xiànɡ qián, zhì xīn zì dú cǐ jīnɡ

对 诸 佛 菩 萨 像 前, 志 心 自 读 此 经 

, huò qǐnɡ rén dú, qí shù sān biàn huò qí biàn 。

, 或 请 人 读, 其 数 三 遍 或 七 遍 。

rú shì è dào juàn shǔ, jīnɡ shēnɡ bì shì biàn shù ,

如 是 恶 道 眷 属, 经 声 毕 是 遍 数,

dānɡ dé jiě tuō, nǎi zhì mènɡ mèi zhī zhōnɡ, yǒnɡ bú

当 得 解 脱, 乃 至 梦 寐 之 中, 永 不

fù jiàn 。

复 见 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì, yǒu zhū xià jiàn

复 次 普 广 : 若 未 来 世, 有 诸 下 贱 

děnɡ rén, huò nú huò bì, nǎi zhì zhū bú zì yóu

等 人, 或 奴 或 婢, 乃 至 诸 不 自 由 

zhī rén, jué zhī sù yè, yào chàn huǐ zhě 。 zhì

之 人, 觉 知 宿 业, 要 忏 悔 者。 志 

xīn zhān lǐ dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ, nǎi zhì yī qī

心 瞻 礼 地 藏 菩 萨 形 像, 乃 至 一 七

rì zhōnɡ, niàn pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 rú

日 中, 念 菩 萨 名, 可 满 万 遍。 如

shì děnɡ rén, jìn cǐ bào hòu, qiān wàn shēnɡ zhōnɡ ,

是 等 人, 尽 此 报 后, 千 万 生 中 ,

chánɡ shēnɡ zūn ɡuì, ɡènɡ bù jīnɡ sān è dào kǔ 。

常 生 尊 贵, 更 不 经 三 恶 道 苦 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhōnɡ , yán fú tí

复 次 普 广 : 若 未 来 世 中, 阎 浮 提

nèi, chà lì 、 pó luó mén 、 zhǎnɡ zhě 、 jū shì

内, 刹 利 、 婆 罗 门 、 长 者 、 居 士 

、 yī qiè rén děnɡ, jí yì xìnɡ zhǒnɡ zú , yǒu xīn

、 一 切 人 等, 及 异 姓 种 族, 有 新 

chǎn zhě, huò nán huò nǚ, qí rì zhī zhōnɡ, zǎo

产 者, 或 男 或 女, 七 日 之 中, 早 

yǔ dú sònɡ cǐ bù kě sī yì jīnɡ diǎn, ɡènɡ wèi niàn

与 读 诵 此 不 可 思 议 经 典, 更 为 念 

pú sà mínɡ, kě mǎn wàn biàn 。 shì xīn shēnɡ zǐ ,

菩 萨 名, 可 满 万 遍。 是 新 生 子 ,

huò nán huò nǚ, sù yǒu yānɡ bào, biàn dé jiě tuō

或 男 或 女, 宿 有 殃 报, 便 得 解 脱 

, ān lè yì yǎnɡ, shòu mìnɡ zēnɡ zhǎnɡ 。 ruò shì chénɡ

, 安 乐 易 养, 寿 命 增 长。 若 是 承 

fú shēnɡ zhě, zhuǎn zēnɡ ān lè, jí yǔ shòu mìnɡ 。

福 生 者, 转 增 安 乐, 及 与 寿 命 。

fù cì pǔ ɡuǎnɡ : ruò wèi lái shì zhònɡ shēnɡ, yú yuè

复 次 普 广 : 若 未 来 世 众 生, 于 月 

yī rì 、 bá rì 、 shí sì rì 、 shí wǔ rì 、

一 日 、 八 日 、 十 四 日 、 十 五 日 、

shí bá rì 、 èr shí sān 、 èr shí sì 、 èr shí

十 八 日 、 二 十 三 、 二 十 四 、 二 十 

bā 、 èr shí jiǔ rì 、 nǎi zhì sān shí rì , shì

八 、 二 十 九 日 、 乃 至 三 十 日, 是 

zhū rì děnɡ, zhū zuì jié jí, dìnɡ qí qīnɡ zhònɡ 。

诸 日 等, 诸 罪 结 集, 定 其 轻 重。

nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ, jǔ zhǐ dònɡ niàn, wú bú

南 阎 浮 提 众 生, 举 止 动 念, 无 不

shì yè, wú bú shì zuì, hé kuànɡ zì qínɡ shā hài

是 业, 无 不 是 罪, 何 况 恣 情 杀 害 

、 qiè dào 、 xié yín 、 wànɡ yǔ 、 bǎi qiān zuì zhuànɡ

、 窃 盗 、 邪 淫 、 妄 语 、 百 千 罪 状 

。 nénɡ yú shì shí zhāi rì, duì fó pú sà、zhū xián

。 能 于 是 十 斋 日, 对 佛 菩 萨、诸 贤 

shènɡ xiànɡ qián, dú shì jīnɡ yī biàn , dōnɡ xī nán běi

圣 像 前, 读 是 经 一 遍, 东 西 南 北 

bǎi yóu xún nèi, wú zhū zāi nàn 。

百 由 旬 内, 无 诸 灾 难 。

dānɡ cǐ jū jiā, ruò chánɡ ruò yòu, xiàn zài wèi lái

当 此 居 家, 若 长 若 幼, 现 在 未 来 

bǎi qiān suì zhōnɡ, yǒnɡ lí è qù 。 nénɡ yú shí zhāi

百 千 岁 中, 永 离 恶 趣 。 能 于 十 斋 

rì měi zhuǎn yī biàn, xiàn shì lìnɡ cǐ jū jiā wú zhū

日 每 转 一 遍, 现 世 令 此 居 家 无 诸 

hènɡ bìnɡ, yī shí fēnɡ yì 。 shì ɡù pǔ ɡuǎnɡ , dānɡ

横 病, 衣 食 丰 溢 。 是 故 普 广, 当 

zhī dì zànɡ pú sà yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō bǎi qiān

知 地 藏 菩 萨 有 如 是 等 不 可 说 百 千 

wàn yì dà wēi shén lì, lì yì zhī shì 。

万 亿 大 威 神 力, 利 益 之 事 。

yán fú zhònɡ shēnɡ, yú cǐ dà shì yǒu dà yīn yuán 。

阎 浮 众 生, 于 此 大 士 有 大 因 缘 。

shì zhū zhònɡ shēnɡ, wén pú sà mínɡ , jiàn pú sà xiànɡ

是 诸 众 生, 闻 菩 萨 名, 见 菩 萨 像 

, nǎi zhì wén shì jīnɡ sān zì wǔ zì , huò yī jì

, 乃 至 闻 是 经 三 字 五 字, 或 一 偈

yī jù zhě, xiàn zài shū miào ān lè, wèi lái zhī

一 句 者, 现 在 殊 妙 安 乐, 未 来 之 

shì, bǎi qiān wàn shēnɡ, chánɡ dé duān zhènɡ, shēnɡ zūn

世, 百 千 万 生, 常 得 端 正 , 生 尊 

ɡuì jiā 。

贵 家 。

ěr shí pǔ ɡuǎnɡ pú sà wén fó rú lái chēnɡ yánɡ zàn tàn

尔 时 普 广 菩 萨 闻 佛 如 来 称 扬 赞 叹 

dì zànɡ pú sà yǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ fù bái fó yán

地 藏 菩 萨 已, 胡 跪 合 掌 复 白 佛 言 

: shì zūn, wǒ jiǔ zhī shì dà shì yǒu rú cǐ bú

: 世 尊, 我 久 知 是 大 士 有 如 此 不

kě sī yì shén lì, jí dà shì yuàn lì , wèi wèi

可 思 议 神 力, 及 大 誓 愿 力, 为 未 

lái zhònɡ shēnɡ qiǎn zhī lì yì, ɡù wèn rú lái, wéi

来 众 生 遣 知 利 益, 故 问 如 来, 唯 

rán dǐnɡ shòu 。

然 顶 受 。

shì zūn, dānɡ hé mínɡ cǐ jīnɡ, shǐ wǒ yún hé liú bù ?

世 尊, 当 何 名 此 经, 使 我 云 何 流 布 ?

fó ɡào pǔ ɡuǎnɡ : cǐ jīnɡ yǒu sān mínɡ : yī mínɡ dì

佛 告 普 广 : 此 经 有 三 名 : 一 名 地

zànɡ běn yuàn , yì mínɡ dì zànɡ běn xínɡ, yì mínɡ dì

藏 本 愿, 亦 名 地 藏 本 行, 亦 名 地

zànɡ běn shì lì jīnɡ 。 yuán cǐ pú sà, jiǔ yuǎn jié

藏 本 誓 力 经。 缘 此 菩 萨, 久 远 劫 

lái, fā dà zhònɡ yuàn, lì yì zhònɡ shēnɡ , shì ɡù

来, 发 大 重 愿, 利 益 众 生, 是 故

rǔ děnɡ, yī yuàn liú bù 。

汝 等, 依 愿 流 布 。

pǔ ɡuǎnɡ wén yǐ, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ zuò lǐ ér tuì 。

普 广 闻 已, 合 掌 恭 敬 作 礼 而 退 。

 

lì yì cún wánɡ pǐn dì qī

利益存亡品第七

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 

zūn, wǒ ɡuān shì yán fú zhònɡ shēnɡ , jǔ xīn dònɡ niàn

尊, 我 观 是 阎 浮 众 生, 举 心 动 念 

, wú fēi shì zuì 。 tuō huò shàn lì, duō tuì chū

, 无 非 是 罪。 脱 获 善 利, 多 退 初 

xīn 。 ruò yù è yuán, niàn niàn zēnɡ yì 。 shì děnɡ

心。 若 遇 恶 缘, 念 念 增 益 。 是 等 

bèi rén, rú lǚ ní tú, fù yú zhònɡ shí , jiàn

辈 人, 如 履 泥 涂, 负 于 重 石, 渐 

kùn jiàn zhònɡ, zú bù shēn suì 。 ruò dé yù zhī shi

困 渐 重, 足 步 深 邃。 若 得 遇 知 识 

, tì yǔ jiǎn fù, huò quán yǔ fù 。 shì zhī shi

, 替 与 减 负, 或 全 与 负 。 是 知 识 

yǒu dà lì ɡù, fù xiānɡ fú zhù, quàn lìnɡ láo jiǎo

有 大 力 故, 复 相 扶 助, 劝 令 牢 脚 

。 ruò dá pínɡ dì, xū xǐnɡ è lù, wú zài jīnɡ lì 。

。 若 达 平 地, 须 省 恶 路, 无 再 经 历 。

shì zūn, xí è zhònɡ shēnɡ, cónɡ xiān háo jiān, biàn

世 尊, 习 恶 众 生, 从 纤 毫 间, 便 

zhì wú liànɡ 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒu rú cǐ xí, lín

至 无 量。 是 诸 众 生 有 如 此 习, 临 

mìnɡ zhōnɡ shí, fù mǔ juàn shǔ, yí wéi shè fú ,

命 终 时, 父 母 眷 属, 宜 为 设 福 ,

yǐ zī qián lù 。 huò xuán fān ɡài jí rán yóu dēnɡ 。

以 资 前 路 。 或 悬 幡 盖 及 燃 油 灯 。

huò zhuǎn dú zūn jīnɡ 、 huò ɡònɡ yǎnɡ fó xiànɡ jí zhū shènɡ

或 转 读 尊 经 、 或 供 养 佛 像 及 诸 圣 

xiànɡ, nǎi zhì niàn fó pú sà, jí pì zhī fó mínɡ

像, 乃 至 念 佛 菩 萨, 及 辟 支 佛 名 

zì, yī mínɡ yī hào, lì lín zhōnɡ rén ěr ɡēn ,

字, 一 名 一 号, 历 临 终 人 耳 根,

huò wén zài běn shí 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ suǒ zào è yè

或 闻 在 本 识。 是 诸 众 生 所 造 恶 业

, jì qí ɡǎn ɡuǒ, bì duò è qù , yuán shì juàn

, 计 其 感 果, 必 堕 恶 趣 , 缘 是 眷 

shǔ wèi lín zhōnɡ rén xiū cǐ shènɡ yīn , rú shì zhònɡ zuì

属 为 临 终 人 修 此 圣 因, 如 是 众 罪 

, xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

ruò nénɡ ɡènɡ wèi shēn sǐ zhī hòu, qī qí rì nèi ,

若 能 更 为 身 死 之 后, 七 七 日 内,

ɡuǎnɡ zào zhònɡ shàn 。 nénɡ shǐ shì zhū zhònɡ shēnɡ yǒnɡ lí è 

广 造 众 善。 能 使 是 诸 众 生 永 离 恶

qù, dé shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè, xiàn zài

趣, 得 生 人 天, 受 胜 妙 乐, 现 在 

juàn shǔ, lì yì wú liànɡ 。

眷 属, 利 益 无 量。

shì ɡù wǒ jīn duì fó shì zūn, jí tiān lónɡ bá bù

是 故 我 今 对 佛 世 尊, 及 天 龙 八 部

rén fēi rén děnɡ, quàn yú yán fú tí zhònɡ shēnɡ lín zhōnɡ

人 非 人 等 , 劝 于 阎 浮 提 众 生 临 终 

zhī rì, shèn wù shā hài, jí zào è yuán, bài

之 日, 慎 勿 杀 害, 及 造 恶 缘, 拜 

jì ɡuǐ shén, qiú zhū wǎnɡ liǎnɡ 。

祭 鬼 神, 求 诸 魍 魉。

hé yǐ ɡù ? ěr suǒ shā hài nǎi zhì bài jì , wú

何 以 故 ? 尔 所 杀 害 乃 至 拜 祭, 无

xiān háo zhī lì, lì yì wánɡ rén, dàn jié zuì yuán

纤 毫 之 力, 利 益 亡 人, 但 结 罪 缘 

, zhuǎn zēnɡ shēn zhònɡ 。 jiǎ shǐ lái shì huò xiàn zài shēnɡ

, 转 增 深 重。 假 使 来 世 或 现 在 生 

, dé huò shènɡ fēn, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 yuán shì lín

, 得 获 圣 分, 生 人 天 中。 缘 是 临 

zhōnɡ bèi zhū juàn shǔ zào shì è yīn, yì lìnɡ shì mìnɡ

终 被 诸 眷 属 造 是 恶 因, 亦 令 是 命 

zhōnɡ rén yānɡ lěi duì biàn, wǎn shēnɡ shàn chù 。 hé kuànɡ

终 人 殃 累 对 辩, 晚 生 善 处。 何 况 

lín mìnɡ zhōnɡ rén, zài shēnɡ wèi cénɡ yǒu shǎo shàn ɡēn ,

临 命 终 人, 在 生 未 曾 有 少 善 根,

ɡè jù běn yè, zì shòu è qù, hé rěn juàn shǔ

各 据 本 业, 自 受 恶 趣, 何 忍 眷 属 

ɡènɡ wéi zēnɡ yè 。

更 为 增 业 。

pì rú yǒu rén cónɡ yuǎn dì lái, jué liánɡ sān rì ,

譬 如 有 人 从 远 地 来, 绝 粮 三 日 ,

suǒ fù dān wù, qiánɡ ɡuò bǎi jīn, hū yù lín rén

所 负 担 物, 强 过 百 斤, 忽 遇 邻 人 

,ɡènɡ fù shǎo wù, yǐ shì zhī ɡù ,zhuǎn fù kùn zhònɡ。

, 更 附 少 物, 以 是 之 故, 转 复 困 重。

shì zūn, wǒ ɡuān yán fú zhònɡ shēnɡ , dàn nénɡ yú zhū

世 尊, 我 观 阎 浮 众 生, 但 能 于 诸 

fó jiào zhōnɡ, nǎi zhì shàn shì, yī máo yī dī ,

佛 教 中, 乃 至 善 事, 一 毛 一 渧 ,

yī shā yī chén, rú shì lì yì, xī jiē zì dé 。

一 沙 一 尘, 如 是 利 益, 悉 皆 自 得 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī zhǎnɡ zhě, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 长 者, 名 曰 

dà biàn, shì zhǎnɡ zhě jiǔ zhènɡ wú shēnɡ , huà dù shí

大 辩, 是 长 者 久 证 无 生, 化 度 十 

fānɡ, xiàn zhǎnɡ zhě shēn, hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ, wèn dì

方, 现 长 者 身, 合 掌 恭 敬, 问 地

zànɡ pú sà yán : dà shì, shì nán yán fú tí zhònɡ

藏 菩 萨 言 : 大 士 , 是 南 阎 浮 提 众 

shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, xiǎo dà juàn shǔ, wèi xiū

生, 命 终 之 后, 小 大 眷 属, 为 修 

ɡōnɡ dé, nǎi zhì shè zhāi, zào zhònɡ shàn yīn, shì

功 德, 乃 至 设 斋, 造 众 善 因, 是 

mìnɡ zhōnɡ rén, dé dà lì yì jí jiě tuō fǒu ?

命 终 人, 得 大 利 益 及 解 脱 不 ?

dì zànɡ dā yán : zhǎnɡ zhě, wǒ jīn wèi wèi lái xiàn

地 藏 答 言 : 长 者, 我 今 为 未 来 现 

zài yī qiè zhònɡ shēnɡ, chénɡ fó wēi lì , luè shuō shì

在 一 切 众 生, 承 佛 威 力, 略 说 是 

shì 。 zhǎnɡ zhě, wèi lái xiàn zài zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ ,

事。 长 者 , 未 来 现 在 诸 众 生 等 ,

lín mìnɡ zhōnɡ rì, dé wén yī fó mínɡ 、 yī pú sà

临 命 终 日, 得 闻 一 佛 名 、 一 菩 萨

mínɡ 、 yī pì zhī fó mínɡ, bú wèn yǒu zuì wú zuì

名 、 一 辟 支 佛 名, 不 问 有 罪 无 罪 

, xī dé jiě tuō 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén , zài

, 悉 得 解 脱。 若 有 男 子 女 人, 在 

shēnɡ bù xiū shàn yīn duō zào zhònɡ zuì 。 mìnɡ zhōnɡ zhī hòu

生 不 修 善 因 多 造 众 罪。 命 终 之 后 

, juàn shǔ xiǎo dà, wèi zào fú lì yī qiè shènɡ shì

, 眷 属 小 大 , 为 造 福 利 一 切 圣 事 

, qī fēn zhī zhōnɡ ér nǎi huò yī, liù fēn ɡōnɡ dé

, 七 分 之 中 而 乃 获 一, 六 分 功 德

, shēnɡ zhě zì lì 。 yǐ shì zhī ɡù, wèi lái xiàn

, 生 者 自 利 。 以 是 之 故, 未 来 现 

zài shàn nán nǚ děnɡ, wén jiàn zì xiū , fēn fēn jǐ

在 善 男 女 等, 闻 健 自 修, 分 分 己

huò 。 wú chánɡ dà ɡuǐ, bù qī ér dào , mínɡ mínɡ

获。 无 常 大 鬼, 不 期 而 到, 冥 冥 

yóu shén, wèi zhī zuì fú 。 qī qí rì nèi , rú

游 神, 未 知 罪 福 。 七 七 日 内, 如

chī rú lónɡ, huò zài zhū sī biàn lùn yè ɡuǒ 。 shěn

痴 如 聋, 或 在 诸 司 辩 论 业 果。 审 

dìnɡ zhī hòu, jù yè shòu shēnɡ 。 wèi cè zhī jiān ,

定 之 后, 据 业 受 生。 未 测 之 间 ,

qiān wàn chóu kǔ, hé kuànɡ duò yú zhū è qù děnɡ 。

千 万 愁 苦 , 何 况 堕 于 诸 恶 趣 等 。

shì mìnɡ zhōnɡ rén, wèi dé shòu shēnɡ , zài qī qí rì

是 命 终 人, 未 得 受 生, 在 七 七 日

nèi, niàn niàn zhī jiān, wànɡ zhū ɡǔ ròu juàn shǔ ,

内, 念 念 之 间, 望 诸 骨 肉 眷 属,

yǔ zào fú lì jiù bá 。 ɡuò shì rì hòu , suí yè

与 造 福 力 救 拔 。 过 是 日 后, 随 业

shòu bào 。 ruò shì zuì rén, dònɡ jīnɡ qiān bǎi suì zhōnɡ

受 报。 若 是 罪 人, 动 经 千 百 岁 中 

, wú jiě tuō rì 。 ruò shì wǔ wú jiàn zuì , duò

, 无 解 脱 日 。 若 是 五 无 间 罪, 堕 

dà dì yù, qiān jié wàn jié, yǒnɡ shòu zhònɡ kǔ 。

大 地 狱, 千 劫 万 劫, 永 受 众 苦 。

fù cì zhǎnɡ zhě : rú shì zuì yè zhònɡ shēnɡ, mìnɡ zhōnɡ

复 次 长 者 : 如 是 罪 业 众 生, 命 终 

zhī hòu, juàn shǔ ɡǔ ròu, wèi xiū yínɡ zhāi, zī

之 后, 眷 属 骨 肉, 为 修 营 斋, 资

zhù yè dào wèi zhāi shí jìnɡ, jí yínɡ zhāi zhī cì ,

助 业 道 未 斋 食 竟, 及 营 斋 之 次 ,

mǐ ɡān cài yè, bú qì yú dì, nǎi zhì zhū shí

米 泔 菜 叶, 不 弃 于 地, 乃 至 诸 食 

wèi xiàn fó sēnɡ, wù dé xiān shí 。 rú yǒu wéi shí

未 献 佛 僧 , 勿 得 先 食。 如 有 违 食 

, jí bù jīnɡ qín, shì mìnɡ zhōnɡ rén , liǎo bù dé

, 及 不 精 勤, 是 命 终 人, 了 不 得

lì 。 rú jīnɡ qín hù jìnɡ fènɡ xiàn fó sēnɡ , shì mìnɡ

力 。 如 精 勤 护 净 奉 献 佛 僧, 是 命 

zhōnɡ rén, qī fēn huò yī 。 shì ɡù zhǎnɡ zhě, yán

终 人, 七 分 获 一 。 是 故 长 者, 阎 

fú zhònɡ shēnɡ, ruò nénɡ wèi qí fù mǔ nǎi zhì juàn shǔ

浮 众 生, 若 能 为 其 父 母 乃 至 眷 属 

, mìnɡ zhōnɡ zhī hòu, shè zhāi ɡònɡ yǎnɡ , zhì xīn qín

, 命 终 之 后, 设 斋 供 养, 志 心 勤 

kěn 。 rú shì zhī rén, cún wánɡ huò lì 。

恳。 如 是 之 人, 存 亡 获 利 。

shuō shì yǔ shí, dāo lì tiān ɡōnɡ, yǒu qiān wàn yì

说 是 语 时, 忉 利 天 宫, 有 千 万 亿

nuó yóu tā yán fú ɡuǐ shén, xī fā wú liànɡ pú tí

那 由 他 阎 浮 鬼 神  , 悉 发 无 量 菩 提

zhī xīn, dà biàn zhǎnɡ zhě zuò lǐ ér tuì 。

之 心, 大 辩 长 者 作 礼 而 退 。

 

yán luó wánɡ zhònɡ zàn tàn pǐn dì bā

阎罗王众赞叹品第八

 

ěr shí tiě wéi shān nèi, yǒu wú liànɡ ɡuǐ wánɡ, yǔ

尔 时 铁 围 山 内, 有 无 量 鬼 王, 与

yán luó tiān zǐ, jù yì dāo lì, lái dào fó suǒ

阎 罗 天 子, 俱 诣 忉 利, 来 到 佛 所 

。 suǒ wèi : è dú ɡuǐ wánɡ 、 duō è ɡuǐ wánɡ 、

。 所 谓 : 恶 毒 鬼 王 、 多 恶 鬼 王 、

dà zhēnɡ ɡuǐ wánɡ 、 bái hǔ ɡuǐ wánɡ 、 xuè hǔ ɡuǐ wánɡ

大 诤 鬼 王 、 白 虎 鬼 王 、 血 虎 鬼 王 

、 chì hǔ ɡuǐ wánɡ 、 sàn yānɡ ɡuǐ wánɡ 、 fēi shēn ɡuǐ

、 赤 虎 鬼 王 、 散 殃 鬼 王 、 飞 身 鬼 

wánɡ 、 diàn ɡuānɡ ɡuǐ wánɡ 、 lánɡ yá ɡuǐ wánɡ 、 qiān yǎn

王 、 电 光 鬼 王 、 狼 牙 鬼 王 、 千 眼 

ɡuǐ wánɡ 、 dàn shòu ɡuǐ wánɡ 、 fù shí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ

鬼 王 、 啖 兽 鬼 王 、 负 石 鬼 王 、 主 

hào ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ huò ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ shí ɡuǐ wánɡ 、

耗 鬼 王 、 主 祸 鬼 王 、 主 食 鬼 王 、

zhǔ cái ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chù ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ qín ɡuǐ wánɡ

主 财 鬼 王 、 主 畜 鬼 王 、 主 禽 鬼 王 

、 zhǔ shòu ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ mèi ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ chǎn ɡuǐ

、 主 兽 鬼 王 、 主 魅 鬼 王 、 主 产 鬼 

wánɡ 、 zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ jí ɡuǐ wánɡ 、 zhǔ xiǎn

王 、 主 命 鬼 王 、 主 疾 鬼 王 、 主 险 

ɡuǐ wánɡ 、 sān mù ɡuǐ wánɡ 、 sì mù ɡuǐ wánɡ 、 wǔ

鬼 王 、 三 目 鬼 王 、 四 目 鬼 王 、 五

mù ɡuǐ wánɡ 、 qí lì shī wánɡ 、 dà qí lì shī wánɡ

目 鬼 王 、 祁 利 失 王 、 大 祁 利 失 王 

、 qí lì chā wánɡ 、 dà qí lì chā wánɡ 、 ā nuó

、 祁 利 叉 王 、 大 祁 利 叉 王 、 阿 那

zhā wánɡ 、 dà ā nuó zhā wánɡ 、 rú shì děnɡ dà ɡuǐ

吒 王 、 大 阿 那 吒 王 、 如 是 等 大 鬼 

wánɡ, ɡè ɡè yǔ bǎi qiān zhū xiǎo ɡuǐ wánɡ , jìn jū

王, 各 各 与 百 千 诸 小 鬼 王, 尽 居

yán fú tí, ɡè yǒu suǒ zhí, ɡè yǒu suǒ zhǔ 。

阎 浮 提, 各 有 所 执, 各 有 所 主 。

shì zhū ɡuǐ wánɡ yǔ yán luó tiān zǐ , chénɡ fó wēi shén

是 诸 鬼 王 与 阎 罗 天 子, 承 佛 威 神 

, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì, jù yì dāo

, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力, 俱 诣 忉 

lì, zài yī miàn lì 。

利, 在 一 面 立 。

ěr shí yán luó tiān zǐ, hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

尔 时 阎 罗 天 子, 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

: shì zūn, wǒ děnɡ jīn zhě yǔ zhū ɡuǐ wánɡ, chénɡ

: 世 尊, 我 等 今 者 与 诸 鬼 王, 承 

fó wēi shén, jí dì zànɡ pú sà mó hē sà lì ,

佛 威 神, 及 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 力 ,

fānɡ dé yì cǐ dāo lì dà huì, yì shì wǒ děnɡ huò

方 得 诣 此 忉 利 大 会, 亦 是 我 等 获 

shàn lì ɡù 。 wǒ jīn yǒu xiǎo yí shì, ɡǎn wèn shì

善 利 故 。 我 今 有 小 疑 事, 敢 问 世 

zūn 。 wéi yuàn shì zūn cí bēi xuān shuō 。

尊。 唯 愿 世 尊 慈 悲 宣 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : zì rǔ suǒ wèn , wú wèi rǔ shuō。

佛 告 阎 罗 天 子 : 恣 汝 所 问, 吾 为 汝 说 。

shì shí yán luó tiān zǐ zhān lǐ shì zūn , jí huí shì

是 时 阎 罗 天 子 瞻 礼 世 尊, 及 回 视 

dì zànɡ pú sà, ér bái fó yán : shì zūn, wǒ

地 藏 菩 萨, 而 白 佛 言 : 世 尊, 我

ɡuān dì zànɡ pú sà zài liù dào zhōnɡ, bǎi qiān fānɡ biàn

观 地 藏 菩 萨 在 六 道 中, 百 千 方 便 

ér dù zuì kǔ zhònɡ shēnɡ, bù cí pí juàn , shì dà

而 度 罪 苦 众 生, 不 辞 疲 倦, 是 大

pú sà yǒu rú shì bù kě sī yì shén tōnɡ zhī shì 。

菩 萨 有 如 是 不 可 思 议 神 通 之 事 。

rán zhū zhònɡ shēnɡ huò tuō zuì bào, wèi jiǔ zhī jiān ,

然 诸 众 生 获 脱 罪 报, 未 久 之 间 ,

yòu duò è dào 。 shì zūn, shì dì zànɡ pú sà jì

又 堕 恶 道。 世 尊, 是 地 藏 菩 萨 既

yǒu rú shì bù kě sī yì shén lì, yún hé zhònɡ shēnɡ

有 如 是 不 可 思 议 神 力, 云 何 众 生 

ér bù yī zhǐ shàn dào, yǒnɡ qǔ jiě tuō ? wéi yuàn

而 不 依 止 善 道, 永 取 解 脱 ? 唯 愿 

shì zūn wèi wǒ jiě shuō 。

世 尊 为 我 解 说 。

fó ɡào yán luó tiān zǐ : nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ ,

佛 告 阎 罗 天 子 : 南 阎 浮 提 众 生 ,

qí xìnɡ ɡānɡ qiánɡ, nán tiáo nán fú 。 shì dà pú sà

其 性 刚 强, 难 调 难 伏 。 是 大 菩 萨

, yú bǎi qiān jié, tóu tóu jiù bá rú shì zhònɡ shēnɡ

, 于 百 千 劫, 头 头 救 拔 如 是 众 生 

, zǎo lìnɡ jiě tuō 。 shì zuì bào rén nǎi zhì duò dà

, 早 令 解 脱。 是 罪 报 人 乃 至 堕 大

è qù, pú sà yǐ fānɡ biàn lì, bá chū ɡēn běn

恶 趣, 菩 萨 以 方 便 力, 拔 出 根 本 

yè yuán, ér qiǎn wù sù shì zhī shì 。 zì shì yán

业 缘, 而 遣 悟 宿 世 之 事。 自 是 阎 

fú tí zhònɡ shēnɡ jié è xí zhònɡ , xuán chū xuán rù ,

浮 提 众 生 结 恶 习 重, 旋 出 旋 入 ,

láo sī pú sà jiǔ jīnɡ jié shù ér zuò dù tuō 。

劳 斯 菩 萨 久 经 劫 数 而 作 度 脱 。

pì rú yǒu rén mí shī běn jiā, wù rù xiǎn dào ,

譬 如 有 人 迷 失 本 家, 误 入 险 道,

qí xiǎn dào zhōnɡ, duō zhū yè chā 、 jí hǔ lánɡ shī

其 险 道 中, 多 诸 夜 叉 、 及 虎 狼 狮 

zǐ 、 yuán shé fù xiē 。 rú shì mí rén , zài xiǎn

子 、 蚖 蛇 蝮 蝎。 如 是 迷 人, 在 险

dào zhōnɡ, xū yú zhī jiān, jí zāo zhū dú 。 yǒu

道 中, 须 臾 之 间, 即 遭 诸 毒 。 有 

yī zhī shí, duō jiě dà shù, shàn jìn shì dú ,

一 知 识, 多 解 大 术, 善 禁 是 毒 ,

nǎi jí yè chā zhū è dú děnɡ 。 hū fénɡ mí rén yù

乃 及 夜 叉 诸 恶 毒 等。 忽 逢  迷 人 欲

jìn xiǎn dào, ér yǔ zhī yán : duō zāi nán zǐ ,

进 险 道, 而 语 之 言 : 咄 哉 男 子 ,

wèi hé shì ɡù ér rù cǐ lù, yǒu hé yì shù ,

为 何 事 故 而 入 此 路, 有 何 异 术,

nénɡ zhì zhū dú 。 shì mí lù rén hū wén shì yǔ ,

能 制 诸 毒 。 是 迷 路 人 忽 闻 是 语 ,

fānɡ zhī xiǎn dào, jí biàn tuì bù, qiú chū cǐ lù

方 知 险 道, 即 便 退 步, 求 出 此 路

。 shì shàn zhī shí, tí xié jiē shǒu , yǐn chū xiǎn

。 是 善 知 识, 提 携 接 手, 引 出 险 

dào, miǎn zhū è dú 。

道, 免 诸 恶 毒 。

zhì yú hǎo dào, lìnɡ dé ān lè 。 ér yǔ zhī yán

至 于 好 道, 令 得 安 乐 。 而 语 之 言 

: duō zāi mí rén, zì jīn yǐ hòu, wù lǚ shì

: 咄 哉 迷 人, 自 今 已 后, 勿 履 是 

dào 。 cǐ lù rù zhě, zú nán dé chū, fù sǔn

道。 此 路 入 者, 卒 难 得 出, 复 损 

xìnɡ mìnɡ 。 shì mí lù rén yì shēnɡ ɡǎn zhònɡ 。 lín bié

性 命。 是 迷 路 人 亦 生 感 重。 临 别 

zhī shí, zhī shí yòu yán : ruò jiàn qīn zhī jí zhū

之 时, 知 识 又 言 : 若 见 亲 知 及 诸 

lù rén, ruò nán ruò nǚ, yán yú cǐ lù duō zhū

路 人, 若 男 若 女 , 言 于 此 路 多 诸 

dú è,sànɡ shī xìnɡ mìnɡ 。wú lìnɡ shì zhònɡ zì qǔ qí sǐ。

毒 恶, 丧 失 性 命。 无 令 是 众 自 取 其 死 。

shì ɡù dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi, jiù bá zuì

是 故 地 藏 菩 萨 俱 大 慈 悲, 救 拔 罪 

kǔ zhònɡ shēnɡ, shēnɡ rén tiān zhōnɡ , lìnɡ shòu miào lè 。

苦 众 生  , 生 人 天 中, 令 受 妙 乐 。

shì zhū zuì zhònɡ, zhī yè dào kǔ, tuō dé chū lí

是 诸 罪 众, 知 业 道 苦, 脱 得 出 离

, yǒnɡ bú zài lì 。 rú mí lù rén, wù rù xiǎn

, 永 不 再 历 。 如 迷 路 人, 误 入 险 

dào, yù shàn zhī shí yǐn jiē lìnɡ chū , yǒnɡ bú fù

道, 遇 善 知 识 引 接 令 出, 永 不 复

rù 。 fénɡ jiàn tā rén, fù quàn mò rù 。 zì yán

入 。 逢 见 他 人, 复 劝 莫 入 。 自 言 

yīn shì mí ɡù, dé jiě tuō jìnɡ, ɡènɡ bú fù rù

因 是 迷 故, 得 解 脱 竟, 更 不 复 入

。 ruò zài lǚ jiàn, yóu shànɡ mí wù, bú jué jiù

。 若 再 履 践, 犹 尚 迷 误, 不 觉 旧 

cénɡ suǒ luò xiǎn dào, huò zhì shī mìnɡ 。 rú duò è 

曾 所 落 险 道, 或 致 失 命。 如 堕 恶

qù, dì zànɡ pú sà fānɡ biàn lì ɡù, shǐ lìnɡ jiě

趣, 地 藏 菩 萨 方 便 力 故, 使 令 解 

tuō, shēnɡ rén tiān zhōnɡ 。 xuán yòu zài rù, ruò yè

脱, 生 人 天 中。 旋 又 再 入, 若 业

jié zhònɡ, yǒnɡ chù dì yù, wú jiě tuō shí 。

结 重, 永 处 地 狱, 无 解 脱 时 。

ěr shí è dú ɡuǐ wánɡ hé zhǎnɡ ɡōnɡ jìnɡ bái fó yán :

尔 时 恶 毒 鬼 王 合 掌 恭 敬 白 佛 言 :

shì zūn, wǒ děnɡ zhū ɡuǐ wánɡ, qí shù wú liànɡ ,

世 尊, 我 等 诸 鬼 王, 其 数 无 量 ,

zài yán fú tí, huò lì yì rén, huò sǔn hài rén

在 阎 浮 提, 或 利 益 人, 或 损 害 人 

, ɡè ɡè bù tónɡ 。 rán shì yè bào, shǐ wǒ juàn

, 各 各 不 同。 然 是 业 报, 使 我 眷 

shǔ yóu xínɡ shì jiè, duō è shǎo shàn 。 ɡuò rén jiɑ

属 游 行 世 界, 多 恶 少 善。 过 人 家 

tínɡ, huò chénɡ yì jù luò, zhuānɡ yuán fánɡ shě 。 huò

庭, 或 城 邑 聚 落, 庄 园 房 舍。 或 

yǒu nán zǐ nǚ rén, xiū máo fā shàn shì , nǎi zhì

有 男 子 女 人, 修 毛 发 善 事, 乃 至 

xuán yī fān yī ɡài, shǎo xiānɡ shǎo huā , ɡònɡ yǎnɡ fó

悬 一 幡 一 盖, 少 香 少 华, 供 养 佛

xiànɡ jí pú sà xiànɡ 。 huò zhuǎn dú zūn jīnɡ, shāo xiānɡ

像 及 菩 萨 像。 或 转 读 尊 经, 烧 香  

ɡònɡ yǎnɡ yī jù yī jì 。 wǒ děnɡ ɡuǐ wánɡ jìnɡ lǐ shì

供 养 一 句 一 偈 。 我 等 鬼 王 敬 礼 是 

rén, rú ɡuò qù xiàn zài wèi lái zhū fó 。 chì zhū

人, 如 过 去 现 在 未 来 诸 佛 。 敕 诸 

xiǎo ɡuǐ, ɡè yǒu dà lì, jí shànɡ dì fēn , biàn

小 鬼, 各 有 大 力 , 及 土 地 分, 便 

lìnɡ wèi hù, bú lìnɡ è shì hènɡ shì 、 è bìnɡ hènɡ

令 卫 护, 不 令 恶 事 横 事 、 恶 病 横 

bìnɡ, nǎi zhì bù rú yì shì, jìn yú cǐ shě děnɡ

病, 乃 至 不 如 意 事, 近 于 此 舍 等 

chù, hé kuànɡ rù mén 。

处, 何 况 入 门 。

fó zàn ɡuǐ wánɡ : shàn zāi, shàn zāi ! rǔ děnɡ jí

佛 赞 鬼 王 : 善 哉, 善 哉 ! 汝 等 及

yǔ yán luó, nénɡ rú shì yōnɡ hù shàn nán nǚ děnɡ ,

与 阎 罗, 能 如 是 拥 护 善 男 女 等 ,

wú yì ɡào fàn wánɡ dì shì, lìnɡ wèi hù rǔ 。

吾 亦 告 梵 王 帝 释, 令 卫 护 汝 。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī ɡuǐ wánɡ, mínɡ yuē

说 是 语 时, 会 中 有 一 鬼 王, 名 曰 

zhǔ mìnɡ 。 bái fó yán : shì zūn, wǒ běn yè yuán

主 命。 白 佛 言 : 世 尊, 我 本 业 缘 

, zhǔ yán fú rén mìnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , wǒ jiē

, 主 阎 浮 人 命, 生 时 死 时, 我 皆 

zhǔ zhī 。 zài wǒ běn yuàn, shèn yù lì yì 。 zì

主 之。 在 我 本 愿, 甚 欲 利 益 。 自

shì zhònɡ shēnɡ bú huì wǒ yì, zhì lìnɡ shēnɡ sǐ jù bú

是 众 生 不 会 我 意, 致 令 生 死 俱 不

dé ān 。 hé yǐ ɡù 。 shì yán fú tí rén chū shēnɡ

得 安 。 何 以 故 。 是 阎 浮 提 人 初 生 

zhī shí, bú wèn nán nǚ, huò yù shēnɡ shí, dàn

之 时, 不 问 男 女 , 或 欲 生 时, 但 

zuò shàn shì, zēnɡ yì zhái shě, zì lìnɡ tǔ dì wú

作 善 事, 增 益 宅 舍, 自 令 土 地 无

liànɡ huān xǐ, yōnɡ hù zǐ mǔ, dé dà ān lè ,

量 欢 喜, 拥 护 子 母, 得 大 安 乐 ,

lì yì juàn shǔ 。 huò yǐ shēnɡ xià, shèn wù shā hài

利 益 眷 属。 或 已 生 下, 慎 勿 杀 害 

, qǔ zhū xiān wèi ɡònɡ jǐ chǎn mǔ, jí ɡuǎnɡ jù juàn

, 取 诸 鲜 味 供 给 产 母, 及 广 聚 眷 

shǔ, yǐn jiǔ shí ròu, ɡē yuè xián ɡuǎn , nénɡ lìnɡ

属, 饮 酒 食 肉, 歌 乐 弦 管, 能 令 

zǐ mǔ bù dé ān lè 。

子 母 不 得 安 乐 。

hé yǐ ɡù 。 shì chǎn nàn shí, yǒu wú shù è ɡuǐ

何 以 故 。 是 产 难 时, 有 无 数 恶 鬼 

jí wǎnɡ liǎnɡ jīnɡ mèi, yù shí xīnɡ xuè 。 shì wǒ zǎo

及 魍 魉 精 魅, 欲 食 腥 血。 是 我 早 

lìnɡ shě zhái tǔ dì línɡ qí 。 hé hù zǐ mǔ, shǐ

令 舍 宅 土 地 灵 祇。 荷 护 子 母, 使 

lìnɡ ān lè, ér dé lì yì 。 rú shì zhī rén ,

令 安 乐, 而 得 利 益 。 如 是 之 人,

jiàn ān lè ɡù, biàn hé shè fú, dá zhū tǔ dì

见 安 乐 故, 便 合 设 福, 答 诸 土 地

。 fān wéi shā hài, jù jí juàn shǔ 。 yǐ shì zhī

。 翻 为 杀 害, 聚 集 眷 属。 以 是 之 

ɡù, fàn yānɡ zì shòu, zǐ mǔ jù sǔn 。

故, 犯 殃 自 受, 子 母 俱 损 。

yòu yán fú tí lín mìnɡ zhōnɡ rén, bú wèn shàn è,

又 阎 浮 提 临 命 终 人, 不 问 善 恶 ,

wǒ yù lìnɡ shì mìnɡ zhōnɡ zhī rén, bú luò è dào 。

我 欲 令 是 命 终 之 人, 不 落 恶 道 。

hé kuànɡ zì xiū shàn ɡēn zēnɡ wǒ lì ɡù 。 shì yán fú

何 况 自 修 善 根 增 我 力 故 。 是 阎 浮

tí hánɡ shàn zhī rén, lín mìnɡ zhōnɡ shí, yì yǒu bǎi

提 行 善 之 人, 临 命 终 时, 亦 有 百 

qiān è dào ɡuǐ shén, huò biàn zuò fù mǔ, nǎi zhì

千 恶 道 鬼 神, 或 变 作 父 母, 乃 至 

zhū juàn shǔ, yǐn jiē wánɡ rén, lìnɡ luò è dào 。

诸 眷 属, 引 接 亡 人, 令 落 恶 道 。

hé kuànɡ běn zào è zhě 。

何 况 本 造 恶 者 。

shì zūn, rú shì yán fú tí nán zǐ nǚ rén lín mìnɡ

世 尊, 如 是 阎 浮 提 男 子 女 人 临 命 

zhōnɡ shí, shén shí hūn mèi, bú biàn shàn è, nǎi

终 时, 神 识 昏 昧, 不 辨 善 恶, 乃 

zhì yǎn ěr ɡènɡ wú jiàn wén 。 shì zhū juàn shǔ, dānɡ

至 眼 耳 更 无 见 闻。 是 诸 眷 属, 当 

xū shè dà ɡònɡ yǎnɡ, zhuǎn dú zūn jīnɡ , niàn fó pú

须 设 大 供 养, 转 读 尊 经, 念 佛 菩

sà mínɡ hào 。 rú shì shàn yuán, nénɡ lìnɡ wánɡ zhě lí

萨 名 号。 如 是 善 缘, 能 令 亡 者 离

zhū è dào, zhū mó ɡuǐ shén xī jiē tuì sàn 。

诸 恶 道, 诸 魔 鬼 神 悉 皆 退 散 。

shì zūn, yī qiè zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí, ruò dé

世 尊, 一 切 众 生 临 命 终 时, 若 得

wén yī fó mínɡ, yī pú sà mínɡ, huò dà chénɡ jīnɡ

闻 一 佛 名, 一 菩 萨 名, 或 大 乘 经 

diǎn, yī jù yī jì 。 wǒ ɡuān rú shì bèi rén ,

典, 一 句 一 偈 。 我 观 如 是 辈 人,

chú wǔ wú jiàn shā hài zhī zuì, xiǎo xiǎo è yè ,

除 五 无 间 杀 害 之 罪, 小 小 恶 业 ,

hé duò è qù zhě, xún jí jiě tuō 。

合 堕 恶 趣 者, 寻 即 解 脱 。

fó ɡào zhǔ mìnɡ ɡuǐ wánɡ : rǔ dà cí ɡù , nénɡ fā

佛 告 主 命 鬼 王 : 汝 大 慈 故, 能 发

rú shì dà yuàn, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, hù zhū zhònɡ shēnɡ

如 是 大 愿, 于 生 死 中, 护 诸 众 生 

。 ruò wèi lái shì zhōnɡ, yǒu nán zǐ nǚ rén zhì shēnɡ

。 若 未 来 世 中, 有 男 子 女 人 至 生 

sǐ shí, rǔ mò tuì shì yuàn, zǒnɡ lìnɡ jiě tuō ,

死 时, 汝 莫 退 是 愿, 总 令 解 脱,

yǒnɡ dé ān lè 。

永 得 安 乐 。

ɡuǐ wánɡ bái fó yán : yuàn bù yǒu lǜ 。 wǒ bì shì

鬼 王 白 佛 言 : 愿 不 有 虑 。 我 毕 是 

xínɡ, niàn niàn yōnɡ hù yán fú zhònɡ shēnɡ, shēnɡ shí sǐ

形, 念 念 拥 护 阎 浮 众 生, 生 时 死

shí, jù dé ān lè 。 dàn yuàn zhū zhònɡ shēnɡ yú shēnɡ

时, 俱 得 安 乐 。 但 愿 诸 众 生 于 生 

sǐ shí ,xìn shòu wǒ yǔ ,wú bù jiě tuō ,huò dà lì yì。

死 时, 信 受 我 语 , 无 不 解 脱, 获 大 利 益 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : shì dà ɡuǐ wánɡ zhǔ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 是 大 鬼 王 主 

mìnɡ zhě, yǐ cénɡ jīnɡ bǎi qiān shēnɡ , zuò dà ɡuǐ wánɡ

命 者, 已 曾 经 百 千 生, 作 大 鬼 王 

, yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, yōnɡ hù zhònɡ shēnɡ 。 shì dà shì

, 于 生 死 中, 拥 护 众 生。 是 大 士 

cí bēi yuàn ɡù, xiàn dà ɡuǐ shēn, shí fēi ɡuǐ yě

慈 悲 愿 故, 现 大 鬼 身, 实 非 鬼 也

。 què hòu ɡuò yī bǎi qī shí jié, dānɡ dé chénɡ fó

。 却 后 过 一 百 七 十 劫, 当 得 成 佛

, hào yuē wú xiànɡ rú lái, jié mínɡ ān lè, shì

, 号 曰 无 相 如 来, 劫 名 安 乐, 世 

jiè mínɡ jìnɡ zhù, qí fó shòu mìnɡ bù kě jì jié 。

界 名 净 住, 其 佛 寿 命 不 可 计 劫 。

dì zànɡ, shì dà ɡuǐ wánɡ, qí shì rú shì bù kě

地 藏, 是 大 鬼 王, 其 事 如 是 不 可

sī yì, suǒ duó rén tiān yì bù kě xiàn liànɡ 。

思 议, 所 度 人 天 亦 不 可 限 量。

 

chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

称佛名号品第九

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán : shì

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 白 佛 言 : 世 

zūn, wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì ,

尊, 我 今 为 未 来 众 生 演 利 益 事,

yú shēnɡ sǐ zhōnɡ, dé dà lì yì, wéi yuàn shì zūn

于 生 死 中, 得 大 利 益, 唯 愿 世 尊 

tīnɡ wǒ shuō zhī 。

听 我 说 之 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi ,

佛 告 地 藏 菩 萨 : 汝 今 欲 兴 慈 悲,

jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ , yǎn bù sī

救 拔 一 切 罪 苦 六 道 众 生, 演 不 思

yì shì, jīn zhènɡ shì shí, wéi dānɡ sù shuō 。 wú

议 事, 今 正 是 时, 唯 当 速 说。 吾

jí niè pán, shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn, wú yì wú

即 涅 槃, 使 汝 早 毕 是 愿, 吾 亦 无

yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ 。

忧 现 在 未 来 一 切 众 生。

dì zànɡ pú sà bái fó yán : shì zūn, ɡuò qù wú

地 藏 菩 萨 白 佛 言 : 世 尊, 过 去 无

liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū shì, hào wú biān

量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 世, 号 无 边 

shēn rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ

身 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 

, zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ, jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ

, 暂 生 恭 敬, 即 得 超 越 四 十 劫 生 

sǐ zhònɡ zuì 。 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ , ɡònɡ yǎnɡ zàn

死 重 罪。 何 况 塑 画 形 像, 供 养 赞 

tàn, qí rén huò fú wú liànɡ wú biān 。

叹, 其 人 获 福 无 量 无 边 。

yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié, yǒu fó chū shì ,

又 于 过 去 恒 河 沙 劫, 有 佛 出 世,

hào bǎo xìnɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì

号 宝 性 如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 

fó mínɡ, yī tán zhǐ qǐnɡ, fā xīn ɡuī yī, shì

佛 名, 一 弹 指 顷, 发 心 归 依, 是 

rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn 。

人 于 无 上 道 永 不 退 转。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bō tóu mó shènɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 波 头 摩 胜 

rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ 、 nǚ rén, wén shì fó

如 来。 若 有 男 子 、 女 人, 闻 是 佛

mínɡ, lì yú ěr ɡēn, shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ

名, 历 于 耳 根, 是 人 当 得 千 返 生 

yú liù yù tiān zhōnɡ, hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn 。

于 六 欲 天 中, 何 况 志 心 称 念 。

yòu yú ɡuò qù, bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí

又 于 过 去, 不 可 说 不 可 说 阿 僧 祗 

jié, yǒu fó chū shì, hào shī zǐ hǒu rú lái 。

劫, 有 佛 出 世, 号 师 子 吼 如 来 。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yī niàn ɡuī

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 一 念 归 

yī, shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì 。

依, 是 人 得 遇 无 量 诸 佛 摩 顶 授 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào jū liú sūn fó

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 拘 留 孙 佛

。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén, wén shì fó mínɡ , zhì

。 若 有 男 子 女 人 , 闻 是 佛 名, 志 

xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn, shì rén yú xián jié qiān

心 瞻 礼 或 复 赞 叹, 是 人 于 贤 劫 千

fó huì zhōnɡ, wéi dà fàn wánɡ, dé shòu shànɡ jì 。

佛 会 中, 为 大 梵 王, 得 授 上 记 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào pí pó shī fó。

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 毗 婆 尸 佛。

ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , yǒnɡ bú duò

若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 永 不 堕 

è dào, chánɡ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè 。

恶 道, 常 生 人 天, 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié, yǒu

又 于 过 去 无 量 无 数 恒 河 沙 劫, 有 

fó chū shì, hào bǎo shènɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ

佛 出 世, 号 宝 胜 如 来。 若 有 男 子

nǚ rén wén shì fó mínɡ, bì jìnɡ bú duò è dào ,

女 人 闻 是 佛 名, 毕 竟 不 堕 恶 道,

chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè 。

常 在 天 上 受 胜 妙 乐 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào bǎo xiànɡ rú lái

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 宝 相 如 来 

。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ , shēnɡ ɡōnɡ

。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名, 生 恭 

jìnɡ xīn, shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ 。

敬 心, 是 人 不 久 得 阿 罗 汉 果 。

yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié, yǒu fó chū

又 于 过 去 无 量 阿 僧 祗 劫, 有 佛 出 

shì, hào jiā shā chuánɡ rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ

世, 号 袈 裟 幢 如 来。 若 有 男 子 女

rén wén shì fó mínɡ zhě, chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ

人 闻 是 佛 名 者, 超 一 百 大 劫 生 死

zhī zuì 。

之 罪 。

yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì, hào dà tōnɡ shān wánɡ

又 于 过 去 有 佛 出 世, 号 大 通 山 王 

rú lái 。 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě

如 来。 若 有 男 子 女 人 闻 是 佛 名 者 

, shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ ,

, 是 人 得 遇 恒 河 沙 佛 广 为 说 法 ,

bì chénɡ pú tí 。

必 成 菩 提 。

yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó 、 shān wánɡ fó 、 zhì

又 于 过 去 有 净 月 佛 、 山 王 佛 、 智 

shènɡ fó 、 jìnɡ mínɡ wánɡ fó 、 zhì chénɡ jiù fó 、 wú

胜 佛 、 净 名 王 佛 、 智 成 就 佛 、 无

shànɡ fó 、 miào shēnɡ fó 、 mǎn yuè fó 、 yuè miàn fó

上 佛 、 妙 声 佛 、 满 月 佛 、 月 面 佛

yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó 。 shì zūn , xiàn zài

有 如 是 等 不 可 说 佛 。 世 尊, 现 在 

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ, ruò tiān ruò rén, ruò nán

未 来 一 切 众 生, 若 天 若 人, 若 男 

ruò nǚ, dàn niàn dé yī fó mínɡ hào, ɡōnɡ dé wú

若 女, 但 念 得 一 佛 名 号, 功 德 无

liànɡ, hé kuànɡ duō mínɡ 。

量, 何 况 多 名 。

shì zhònɡ shēnɡ děnɡ, shēnɡ shí sǐ shí , zì dé dà lì

是 众 生 等, 生 时 死 时, 自 得 大 利

, zhōnɡ bú duò è dào 。 ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén ,

, 终 不 堕 恶 道。 若 有 临 命 终 人,

jiā zhōnɡ juàn shǔ, nǎi zhì yī rén, wèi shì bìnɡ rén

家 中 眷 属, 乃 至 一 人, 为 是 病 人 

ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ, shì mìnɡ zhōnɡ rén, chú wǔ

高 声 念 一 佛 名, 是 命 终 人, 除 五

wú jiàn zuì, yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè 。 shì

无 间 罪, 余 业 报 等 悉 得 消 灭。 是 

wǔ wú jiàn zuì, suī zhì jí zhònɡ, dònɡ jīnɡ yì jié

五 无 间 罪, 虽 至 极 重, 动 经 亿 劫 

, liǎo bù dé chū, chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí, tā

, 了 不 得 出, 承 斯 临 命 终 时, 他

rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ, yú shì zuì zhōnɡ, yì

人 为 其 称 念 佛 名, 于 是 罪 中, 亦

jiàn xiāo miè 。 hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn, huò

渐 消 灭。 何 况 众 生 自 称 自 念, 获 

fú wú liànɡ, miè wú liànɡ zuì 。 

福 无 量, 灭 无 量 罪 。

 

地藏菩萨本愿经卷中  (下一页