Fri, 19 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

地藏菩萨本愿经卷下 

上一页

jiào liànɡ bù shī ɡōnɡ dé yuán pǐn dì shí

校量布施功德缘品第十 

 

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , chénɡ fó wēi shén , cónɡ

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 承 佛 威 神 , 从 

zuò ér qǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán : shì zūn , wǒ

座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 : 世 尊 , 我

ɡuān yè dào zhònɡ shēnɡ ,jiào liànɡ bù shī ,yǒu qīnɡ yǒu zhònɡ ,

观 业 道 众 生 ,校 量 布 施 ,有 轻 有 重,

yǒu yī shēnɡ shòu fú,yǒu shí shēnɡ shòu fú,yǒu bǎi shēnɡ

有 一 生 受 福 , 有 十 生 受 福 , 有 百 生 

qiān shēnɡ shòu dà fú lì zhě 。 shì shì yún hé ,wéi yuàn

千 生 受 大 福 利 者。 是 事 云 何 , 唯 愿 

shì zūn wèi wǒ shuō zhī 。

世 尊 为 我 说 之 。

ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : wú jīn yú dāo lì tiān ɡōnɡ

尔 时 佛 告 地 藏 菩 萨 : 吾 今 于 忉 利 天 宫 

yī qiè zhònɡ huì , shuō yán fú tí bù shī jiào liànɡ ɡōnɡ

一 切 众 会 , 说 阎 浮 提 布 施 较 量 功 

dé qīnɡ zhònɡ , rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú wèi rǔ shuō 。

德 轻 重 , 汝 当 谛 听 , 吾 为 汝 说 。

dì zànɡ bái fó yán : wǒ yí shì shì , yuàn yào yù wén 。

地 藏 白 佛 言 : 我 疑 是 事 , 愿 乐 欲 闻 。

fó ɡào dì zànɡ pú sà : nán yán fú tí , yǒu zhū ɡuó wánɡ

佛 告 地 藏 菩 萨 : 南 阎 浮 提 , 有 诸 国 王 

、 zǎi fǔ dà chén 、 dà zhǎnɡ zhě 、 dà chà lì 、 dà pó

、 宰 辅 大 臣 、 大 长 者 、 大 刹 利 、 大 婆

luó mén děnɡ,ruò yù zuì xià pín qiónɡ,nǎi zhì lónɡ cán yīn

罗 门 等 , 若 遇 最 下 贫 穷 , 乃 至 癃 残 喑 

yǎ , lónɡ chī wú mù , rú shì zhǒnɡ zhǒnɡ bù wán jù zhě 。

哑 , 聋 痴 无 目 , 如 是 种 种 不 完 具 者 。

shì dà ɡuó wánɡ děnɡ yù bù shī shí , ruò nénɡ jù dà cí bēi

是 大 国 王 等 欲 布 施 时 , 若 能 具 大 慈 悲 

xià xīn hán xiào , qīn shǒu biàn bù shī , huò shǐ rén shī ,

下 心 含 笑 , 亲 手 遍 布 施 , 或 使 人 施,

ruǎn yán wèi yù , shì ɡuó wánɡ děnɡ suǒ huò fú lì , rú bù

软 言 慰 喻 , 是 国 王 等 所 获 福 利 , 如 布

shī bǎi hénɡ hé shā fó ɡōnɡ dé zhī lì 。 hé yǐ ɡù 。 yuán

施 百 恒 河 沙 佛 功 德 之 利 。 何 以 故 。 缘 

shì ɡuó wánɡ děnɡ ,yú shì zuì pín jiàn bèi jí bù wán jù zhě

是 国 王 等 , 于 是 最 贫 贱  辈 及 不 完 具 者 

, fā dà cí xīn ,shì ɡù fú lì yǒu rú cǐ bào。 bǎi qiān shēnɡ

, 发 大 慈 心 , 是 故 福 利 有 如 此 报。 百 千 生

zhōnɡ , chánɡ dé qī bǎo jù zú , hé kuànɡ yī shí shòu yònɡ。

 中 , 常 得 七 宝 具 足 , 何 况 衣 食 受 用 。

fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至 

pó luó mén děnɡ ,yù fó tǎ sì ,huò fó xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì

婆 罗 门 等 , 遇 佛 塔 寺 , 或 佛 形 像 , 乃 至

pú sà shēnɡ wén pì zhī fó xiànɡ , ɡōnɡ zì yínɡ bàn ɡònɡ yǎnɡ

菩 萨 声 闻 辟 支 佛 像 , 躬 自 营 办 供 养 

bù shī 。 shì ɡuó wánɡ děnɡ , dānɡ dé sān jié wéi dì shì shēn

布 施。 是 国 王 等 , 当 得 三 劫 为 帝 释 身 

, shòu shènɡ miào lè 。 ruò nénɡ yǐ cǐ bù shī fú lì , huí

, 受 胜 妙 乐 。 若 能 以 此 布 施 福 利 , 回 

xiànɡ fǎ jiè , shì dà ɡuó wánɡ děnɡ , yú shí jié zhōnɡ ,

向 法 界 , 是 大 国 王 等 , 于 十 劫 中 , 

chánɡ wéi dà fàn tiān wánɡ 。

常 为 大 梵 天 王 。

fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 , 有 诸 国 王 , 至 

pó luó mén děnɡ , yù xiān fó tǎ miào , huò zhì jīnɡ xiànɡ ,

婆 罗 门 等 , 遇 先 佛 塔 庙 , 或 至 经 像 ,

huǐ huài pò luò ,nǎi nénɡ fā xīn xiū bǔ 。shì ɡuó wánɡ děnɡ

毁 坏 破 落 , 乃 能 发 心 修 补 。 是 国 王 等 

, huò zì yínɡ bàn , huò quàn tā rén ,nǎi zhì bǎi qiān rén

, 或 自 营 办 , 或 劝 他 人 , 乃 至 百 千 人 

děnɡ bù shī jié yuán。shì ɡuó wánɡ děnɡ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ

等 布 施 结 缘。 是 国 王 等 , 百 千 生 中

chánɡ wéi zhuǎn lún wánɡ shēn。rú shì tā rén tónɡ bù shī zhě,

常 为 转 轮 王 身。 如 是 他 人 同 布 施 者 ,

bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi xiǎo ɡuó wánɡ shēn ɡènɡ nénɡ yú

百 千 生 中 常 为 小 国 王 身 ,更 能 于

tǎ miào qián, fā huí xiànɡ xīn 。rú shì ɡuó wánɡ nǎi jí zhū

塔 庙 前, 发 回 向 心。 如 是 国 王 乃 及 诸

rén , jìn chénɡ fó dào , yǐ cǐ ɡuǒ bào wú liànɡ wú biān 。

人 , 尽 成 佛 道 , 以 此 果 报 无 量 无 边 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí pó

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及 婆

luó mén děnɡ , jiàn zhū lǎo bìnɡ jí shēnɡ chǎn fù nǚ , ruò

罗 门 等 , 见 诸 老 病 及 生 产 妇 女 , 若

yī niàn jiān , jù dà cí xīn , bù shī yī yào yǐn shí wò jù

一 念 间 , 具 大 慈 心 , 布 施 医 药 饮 食 卧 具

, shǐ lìnɡ ān lè 。 rú shì fú lì zuì bù sī yì , yī

, 使 令 安 乐 。 如 是 福 利 最 不 思 议 , 一

bǎi jié zhōnɡ chánɡ wéi jìnɡ jū tiān zhǔ , èr bǎi jié zhōnɡ

百 劫 中 常 为 净 居 天 主 , 二 百 劫 中 

chánɡ wéi liù yù tiān zhǔ , bì jìnɡ chénɡ fó , yǒnɡ bú duò

常 为 六 欲 天 主 , 毕 竟 成 佛 , 永 不 堕 

è dào ,nǎi zhì bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,ěr bù wén kǔ shēnɡ。

恶 道 , 乃 至 百 千 生 中 , 耳 不 闻 苦 声。

fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 诸 国 王 及

pó luó mén děnɡ ,nénɡ zuò rú shì bù shī , huò fú wú liànɡ

婆 罗 门 等 , 能 作 如 是 布 施 , 获 福 无 量 

。ɡènɡ nénɡ huí xiànɡ ,bú wèn duō shǎo ,bì jìnɡ chénɡ fó ,

。 更 能 回 向 , 不 问 多 少 , 毕 竟 成 佛 ,

hé kuànɡ shì fàn zhuǎn lún zhī bào。 shì ɡù dì zànɡ, pǔ

何 况 释 梵 转 轮 之 报。 是 故 地 藏 , 普

quàn zhònɡ shēnɡ dānɡ rú shì xué 。

劝 众 生 当 如 是 学 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò shàn nán zǐ shàn nǚ

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 善 男 子 善 女

rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn , máo fā shā chén

人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 毛 发 沙 尘 

děnɡ xǔ , suǒ shòu fú lì , bù kě wéi yù 。

等 许 , 所 受 福 利 , 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù fó xínɡ xiànɡ 、 pú sà xínɡ xiànɡ 、 pì zhī fó

女 人 , 遇 佛 形 像 、 菩 萨 形 像 、 辟 支 佛

xínɡ xiànɡ 、zhuǎn lún wánɡ xínɡ xiànɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ dé

形 像 、 转 轮 王 形 像 , 布 施 供 养 得

wú liànɡ fú , chánɡ zài rén tiān shòu shènɡ miào lè 。 ruò

无 量 福 , 常 在 人 天 受 胜 妙 乐 。 若

nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè , shì rén fú lì bù kě wéi yù 。

能 回 向 法 界 , 是 人 福 利 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù dà chénɡ jīnɡ diǎn , huò tīnɡ wén yī jì yī jù

女 人 , 遇 大 乘 经 典 , 或 听 闻 一 偈 一 句

, fā yīn zhònɡ xīn , zàn tàn ɡōnɡ jìnɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ。

, 发 殷 重 心 , 赞 叹 恭 敬 , 布 施 供 养 。

shì rén huò dà ɡuǒ bào , wú liànɡ wú biān 。 ruò nénɡ huí

是 人 获 大 果 报 , 无 量 无 边。 若 能 回 

xiànɡ fǎ jiè , qí fú bù kě wéi yù 。

向 法 界 , 其 福 不 可 为 喻 。

fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 地 藏 : 若 未 来 世 中 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén , yù fó tǎ sì , dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 xīn zhě bù

女 人 , 遇 佛 塔 寺 , 大 乘 经 典。 新 者 布

shī ɡònɡ yǎnɡ ,zhān lǐ zàn tàn ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ 。ruò yù

施 供 养 , 瞻 礼 赞 叹 , 恭 敬 合 掌。 若 遇

ɡù zhě , huò huǐ huài zhě , xiū bǔ yínɡ lǐ , huò dú fā

故 者 , 或 毁 坏 者 , 修 补 营 理 , 或 独 发

xīn , huò quàn duō rén tónɡ ɡònɡ fā xīn 。rú shì děnɡ bèi ,

心 , 或 劝 多 人 同 共 发 心。 如 是 等 辈,

sān shí shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi zhū xiǎo ɡuó wánɡ , tán yuè

三 十 生 中 常 为 诸 小 国 王 , 檀 越

zhī rén ,chánɡ wéi lún wánɡ , hái yǐ shàn fǎ jiào huà zhū

之 人, 常 为 轮 王 , 还 以 善 法 教 化 诸

xiǎo ɡuó wánɡ 。fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu

小 国 王 。复 次 地 藏 : 未 来 世 中 , 若 有

shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ suǒ zhǒnɡ shàn ɡēn

善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 所 种 善 根

,huò bù shī ɡònɡ yǎnɡ , huò xiū bǔ tǎ sì , huò zhuānɡ lǐ

, 或 布 施 供 养 , 或 修 补 塔 寺 , 或 装 理

jīnɡ diǎn , nǎi zhì yī máo yī chén , yī shā yī dī 。

经 典 , 乃 至 一 毛 一 尘 , 一 沙 一 渧 。

rú shì shàn shì , dàn nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,

如 是 善 事 , 但 能 回 向 法 界 ,

shì rén ɡōnɡ dé , bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ shòu shànɡ miào lè。

是 人 功 德 , 百 千 生 中 受 上 妙 乐 。

rú dàn huí xiànɡ zì jiā juàn shǔ , huò zì shēn lì yì ,

如 但 回 向 自 家 眷 属 , 或 自 身 利 益 ,

rú shì zhī ɡuǒ , jí sān shēnɡ shòu lè ,shě yī dé wàn bào。

如 是 之 果 , 即 三 生 受 乐 , 舍 一 得 万 报 。

shì ɡù dì zànɡ , bù shī yīn yuán , qí shì rú shì 。

是 故 地 藏 , 布 施 因 缘 , 其 事 如 是 。

 

dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

地神护法品第十一

 

ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī

尔 时 坚 牢 地 神 白 佛 言 : 世 尊 , 我 从 昔

lái zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà

来 瞻 视 顶 礼 无 量 菩 萨 摩 诃 萨 , 皆 是 大

bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。shì dì

不 可 思 议 神 通 智 慧 , 广 度 众 生。 是 地

zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,

藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 于 诸 菩 萨 誓 愿 深 重 ,

shì zūn ,shì dì zànɡ pú sà yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán

世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 于 阎 浮 提 有 大 因 缘 

。 rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn 、 mí lè , yì huà

。 如 文 殊 、 普 贤 、 观 音 、 弥 勒 , 亦 化 

bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dào,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ

百 千 身 形 , 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 毕 竟 

。shì dì zànɡ pú sà jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ

。 是 地 藏 菩 萨 教 化 六 道 一 切 众 生 , 所 

fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

发 誓 愿 劫 数 , 如 千 百 亿 恒 河 沙 。

shì zūn,wǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù

世 尊 , 我 观 未 来 及 现 在 众 生 , 于 所 住 

chù , yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò

处 , 于 南 方 清 洁 之 地 , 以 土 石 竹 木 作 

qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì jīn yín tónɡ tiě,

其 龛 室 , 是 中 能 塑 画 , 乃 至 金 银 铜 铁,

zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn

作 地 藏 形 像 , 烧 香 供 养 , 瞻 礼 赞 叹

。shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:

。是 人 居 处 , 即 得 十 种 利 益 。 何 等 为 十:

yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ; èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān ;

一 者 、 土 地 丰 壤 ; 二 者 、 家 宅 永 安 ;

sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān ;sì zhě 、xiàn cún yì shòu ;

三 者 、 先 亡 生 天 ; 四 者 、 现 存 益 寿 ;

wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi ;

五 者 、 所 求 遂 意 ; 六 者 、 无 水 火 灾 ;

qī zhě 、 xū hào pì chú ; bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;

七 者 、 虚 耗 辟 除 ; 八 者 、 杜 绝 恶 梦 ;

jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn 。

九 者 、 出 入 神 护 ; 十 者 、 多 遇 圣 因 。

shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,

世 尊 , 未 来 世 中 , 及 现 在 众 生,

ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn , zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,

若 能 于 所 住 处 方 面 , 作 如 是 供 养 ,

dé rú shì lì yì 。

得 如 是 利 益 。

fù bái fó yán :shì zūn , wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn

复 白 佛 言 : 世 尊 , 未 来 世 中 , 若 有 善

nán zǐ shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chu , yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí

男 子 善 女 人 , 于 所 住 处 , 有 此 经 典 及

pú sà xiànɡ , shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ

菩 萨 像 , 是 人 更 能 转 读 经 典 , 供 

yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén,

养 菩 萨 。 我 常 日 夜 以 本 神 力 , 卫 护 是 人,

nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi,dà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì

乃 至 水 火 盗 贼 , 大 横 小 横 , 一 切 恶 事 

, xī jiē xiāo miè 。

, 悉 皆 消 灭 。

fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí

佛 告 坚 牢 地 神 : 汝 大 神 力 , 诸 神 少 及

。 hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi

。 何 以 故 ? 阎 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 护 , 乃 

zhì cǎo mù shā shí , dào má zhú wěi , ɡǔ mǐ bǎo bèi ,

至 草 木 沙 石 , 稻 麻 竹 苇 , 谷 米 宝 贝,

cónɡ dì ér yǒu,jiē yīn rǔ lì 。yòu dānɡ chēnɡ yánɡ dì zànɡ

从 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 当 称 扬 地 藏 

pú sà lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ

菩 萨 利 益 之 事。 汝 之 功 德 , 及 以 神 通 

,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén。ruò wèi lái shì zhōnɡ ,

, 百 千 倍 于 常 分 地 神。 若 未 来 世 中 ,

yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

有 善 男 子 善 女 人 , 供 养 菩 萨 , 及 转 读

shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。

是 经 , 但 依 地 藏 本 愿 经 一 事 修 行 者。

rǔ yǐ běn shén lì ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài

汝 以 本 神 力 而 拥 护 之 , 勿 令 一 切 灾 害 

jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr , hé kuànɡ lìnɡ shòu 。

及 不 如 意 事 , 辄 闻 于 耳 , 何 况 令 受 。

fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

非 但 汝 独 护 是 人 故 , 亦 有 释 梵 眷 属,

zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。hé ɡù dé rú shì shènɡ

诸 天 眷 属 , 拥 护 是 人。 何 故 得 如 是 圣 

xián yōnɡ hù,jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú

贤 拥 护 , 皆 由 瞻 礼 地 藏 形 像 , 及 转 读

shì běn yuàn jīnɡ ɡù , zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ

是 本 愿 经 故 , 自 然 毕 竟 出 离 苦 海 , 证 

niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

涅 槃 乐 。 以 是 之 故, 得 大 拥 护 。

 

jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

见闻利益品第十二

 

ěr shí shì zūn,cónɡ dǐnɡ mén shànɡ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà

尔 时 世 尊 , 从 顶 门 上 , 放 百 千 万 亿 大

háo xiànɡ ɡuānɡ,suǒ wèi:bái háo xiànɡ ɡuānɡ、dà bái háo xiànɡ

毫 相 光 , 所 谓 : 白 毫 相 光、 大 白 毫 相 

ɡuānɡ、ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、dà ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、yù háo xiànɡ

光 、 瑞 毫 相 光 、 大 瑞 毫 相 光 、 玉 毫 相 

ɡuānɡ、dà yù háo xiànɡ ɡuānɡ、zǐ háo xiànɡ ɡuānɡ 、 dà zǐ háo

光 、 大 玉 毫 相 光 、 紫 毫 相 光 、 大 紫 毫

xiànɡ ɡuānɡ、qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、bì háo

相 光 、 青 毫 相 光 、 大 青 毫 相 光 、 碧 毫

xiànɡ ɡuānɡ、dà bì háo xiànɡ ɡuānɡ、hónɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà hónɡ

相 光 、 大 碧 毫 相 光 、 红 毫 相 光 、 大 红 

háo xiànɡ ɡuānɡ、lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、 jīn

毫 相 光 、 绿 毫 相 光 、 大 绿 毫 相 光 、 金

háo xiànɡ ɡuānɡ、dà jīn háo xiànɡ ɡuānɡ、qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、

毫 相 光 、 大 金 毫 相 光 、 庆 云 毫 相 光 、

dà qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、qiān lún háo ɡuānɡ、dà qiān lún háo

大 庆 云 毫 相 光 、 千 轮 毫 光 、大 千 轮 毫

ɡuānɡ、bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo

光 、 宝 轮 毫 光 、 大 宝 轮 毫 光 、 日 轮 毫

ɡuānɡ、 dà rì lún háo ɡuānɡ、 yuè lún háo ɡuānɡ、 dà yuè lún

光 、 大 日 轮 毫 光 、 月 轮 毫 光 、 大 月 轮

háo ɡuānɡ、ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、hǎi yún

毫 光 、 宫 殿 毫 光 、 大 宫 殿 毫 光 、 海 云

háo ɡuānɡ 、 dà hǎi yún háo ɡuānɡ 。

毫 光 、 大 海 云 毫 光。

yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ yǐ,chū wēi miào

于 顶 门 上 放 如 是 等 毫 相 光 已 , 出 微 妙

yīn , ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bá bù 、rén fēi rén děnɡ

音 , 告 诸 大 众 , 天 龙 八 部 、 人 非 人 等

:tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

: 听 吾 今 日 于 忉 利 天 宫 , 称 扬 赞 叹 地

zànɡ pú sà yú rén tiān zhōnɡ ,lì yì děnɡ shì 、 bù sī yì

藏 菩 萨 于 人 天 中 , 利 益 等 事 、 不 思 议

shì、 chāo shènɡ yīn shì、 zhènɡ shí dì shì、 bì jìnɡ bú tuì

事 、 超 圣 因 事 、 证 十 地 事 、毕 竟 不 退

ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shì 。

阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 事 。

shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 摩 诃 萨 , 名 

ɡuān shì yīn , cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

观 世 音 , 从 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

: shì zūn , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà jù dà cí bēi

: 世 尊 , 是 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 具 大 慈 悲 

,lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān wàn yì shì jiè ,huà

, 怜 愍 罪 苦 众 生 , 于 千 万 亿 世 界 , 化 

qiān wàn yì shēn。suǒ yǒu ɡōnɡ dé jí bù sī yì wēi shén zhī

千 万 亿 身 。 所 有 功 德 及 不 思 议 威 神 之 

lì 。 wǒ wén shì zūn ,yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó , yì

力 。 我 闻 世 尊 ,与 十 方 无 量 诸 佛 , 异

kǒu tónɡ yīn ,zàn tàn dì zànɡ pú sà yún :zhènɡ shǐ ɡuò qù

口 同 音 ,赞 叹 地 藏 菩 萨 云 : 正 使 过 去

xiàn zài wèi lái zhū fó ,shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn

现 在 未 来 诸 佛 ,说 其 功 德 , 犹 不 能 尽 

。 xiànɡ zhě ,yòu ménɡ shì zūn ,pǔ ɡào dà zhònɡ :yù chēnɡ

。 向 者 ,又 蒙 世 尊 , 普 告 大 众 : 欲 称 

yánɡ dì zànɡ lì yì děnɡ shì。wéi yuàn shì zūn ,wèi xiàn zài

扬 地 藏 利 益 等 事。唯 愿 世 尊 ,为 现 在 

wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,chēnɡ yánɡ dì zànɡ bù sī yì shì,

未 来 一 切 众 生 , 称 扬 地 藏 不 思 议 事,

lìnɡ tiān lónɡ bá bù , zhān lǐ huò fú 。

令 天 龙 八 部 , 瞻 礼 获 福 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 汝 于 娑 婆 世 界 有 大

yīn yuán 。ruò tiān ruò lónɡ 、ruò nán ruò nǚ 、ruò shén ruò

因 缘。 若 天 若 龙 、 若 男 若 女 、 若 神 若 

ɡuǐ、nǎi zhì liù dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ,wén rǔ mínɡ zhě 、

鬼 、 乃 至 六 道 罪 苦 众 生 , 闻 汝 名 者 、

jiàn rǔ xínɡ zhě 、liàn mù rǔ zhě 、 zàn tàn rǔ zhě 。 shì

见 汝 形 者 、 恋 慕 汝 者 、 赞 叹 汝 者。 是 

zhū zhònɡ shēnɡ,yú wú shànɡ dào,bì bú tuì zhuǎn。chánɡ shēnɡ

诸 众 生 , 于 无 上 道 , 必 不 退 转。 常 生 

rén tiān ,jù shòu miào lè 。yīn ɡuǒ jiānɡ shú ,yù fó shòu

人 天 , 具 受 妙 乐 。 因 果 将 熟 , 遇 佛 受 

jì。rǔ jīn jù dà cí bēi ,lián mǐn zhònɡ shēnɡ , jí tiān

记 。 汝 今 具 大 慈 悲 , 怜 愍 众 生 , 及 天 

lónɡ bá bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì zànɡ pú sà bù sī yì lì

龙 八 部 , 听 吾 宣 说 地 藏 菩 萨 不 思 议 利

yì zhī shì 。 rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú jīn shuō zhī 。

益 之 事。 汝 当 谛 听 , 吾 今 说 之 。

ɡuān shì yīn yán :wéi rán , shì zūn , yuàn yào yù wén !

观 世 音 言 :唯 然 , 世 尊 , 愿 乐 欲 闻 !

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà:wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ

佛 告 观 世 音 菩 萨 :未 来 现 在 诸 世 界 中 

,yǒu tiān rén shòu tiān fú jìn,yǒu wǔ shuāi xiànɡ xiàn,huò

, 有 天 人 受 天 福 尽, 有 五 衰 相 现 , 或

yǒu duò yú è dào zhī zhě 。 rú shì tiān rén , ruò nán ruò

有 堕 于 恶 道 之 者。 如 是 天 人 , 若 男 若 

nǚ,dānɡ xiàn xiànɡ shí,huò jiàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ、

女 , 当 现 相 时 , 或 见 地 藏 菩 萨 形 像、

huò wén dì zànɡ pú sà mínɡ , yī zhān yī lǐ 。 shì zhū tiān

或 闻 地 藏 菩 萨 名 , 一 瞻 一 礼 。 是 诸 天 

rén ,zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu dà kuài lè ,yǒnɡ bú duò sān

人 , 转 增 天 福 ,受 大 快 乐 , 永 不 堕 三 

è dào bào 。hé kuànɡ jiàn wén pú sà , yǐ zhū xiānɡ 、 huā

恶 道 报 。何 况 见 闻 菩 萨 , 以 诸 香 、 华 

、 yī fu 、 yǐn shí 、 bǎo bèi 、 yīnɡ luò , bù shī ɡònɡ

、 衣 服 、 饮 食 、 宝 贝 、 璎 珞 , 布 施 供 

yǎnɡ , suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì , wú liànɡ wú biān 。

养 , 所 获 功 德 福 利 , 无 量 无 边 。

fù cì ɡuān shì yīn:ruò wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

复 次 观 世 音: 若 未 来 现 在 诸 世 界 中 ,

liù dào zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí,dé wén dì zànɡ pú sà mínɡ

六 道 众 生 临 命 终 时 , 得 闻 地 藏 菩 萨 名 

, yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ , yǒnɡ bú lì

, 一 声 历 耳 根 者。 是 诸 众 生 , 永 不 历

sān è dào kǔ 。 hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ

三 恶 道 苦 。 何 况 临 命 终 时 , 父 母 眷 属 

, jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái、 cái wù 、bǎo bèi 、 yī

, 将 是 命 终 人 舍 宅 、 财 物 、 宝 贝 、 衣

fú,sù huà dì zànɡ xínɡ xiànɡ。huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ zhī

服 ,塑 画 地 藏 形 像。 或 使 病 人 未 终 之 

shí,yǎn ěr jiàn wén , zhī dào juàn shǔ jiānɡ shě zhái 、 bǎo

时, 眼 耳 见 闻 , 知 道 眷 属 将 舍 宅 、 宝

bèi děnɡ wèi qí zì shēn sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ。shì

贝 等 为 其 自 身 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像。 是 

rén ruò shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě,chénɡ sī ɡōnɡ dé,

人 若 是 业 报 合 受 重 病 者, 承 斯 功 德 ,

xún jí chú yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。 shì rén ruò shì yè bào

寻 即 除 愈 ,寿 命 增 益 。 是 人 若 是 业 报 

mìnɡ jìn ,yīnɡ yǒu yī qiè zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù

命 尽 , 应 有 一 切 罪 障 业 障 ,合 堕 恶 趣

zhě。chénɡ sī ɡōnɡ dé,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,jí shēnɡ rén tiān

者。 承 斯 功 德 , 命 终 之 后 , 即 生 人 天

, shòu shènɡ miào lè,yī qiè zuì zhànɡ,jiē xī xiāo miè 。

, 受 胜 妙 乐 , 一 切 罪 障 , 皆 悉 消 灭 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 , 有 男 子

nǚ rén , huò rǔ bǔ shí 、 huò sān suì 、 wǔ suì 、 shí

女 人 , 或 乳 哺 时 、 或 三 岁 、 五 岁 、 十 

suì yǐ xià ,wánɡ shī fù mǔ , nǎi jí wánɡ shī xiōnɡ di jiě

岁 以 下 ,亡 失 父 母 , 乃 及 亡 失 兄 弟 姐 

mèi , shì rén nián jì zhǎnɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn

妹 , 是 人 年 既 长 大 ,思 忆 父 母 及 诸 眷 

shǔ , bù zhī luò zài hé qù 、shēnɡ hé shì jiè 、 shēnɡ hé

属 , 不 知 落 在 何 趣 、生 何 世 界 、 生 何

tiān zhōnɡ?shì rén ruò nénɡ sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,

天 中 ? 是 人 若 能 塑 画 地 藏 菩 萨 形 像 ,

nǎi zhì wén mínɡ , yī zhān yī lǐ , yī rì zhì qí rì ,

乃 至 闻 名 , 一 瞻 一 礼 , 一 日 至 七 日 ,

mò tuì chū xīn , wén mínɡ jiàn xínɡ,zhān lǐ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì

莫 退 初 心 , 闻 名 见 形 , 瞻 礼 供 养。 是 

rén juàn shǔ , jiǎ yīn yè ɡù , duò è qù zhě , jì dānɡ

人 眷 属 , 假 因 业 故 , 堕 恶 趣 者 , 计 当 

jié shù , chénɡ sī nán nǚ , xiōnɡ di zǐ mèi , sù huà dì

劫 数 , 承 斯 男 女 , 兄 弟 姊 妹 , 塑 画 地

zànɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé ,xún jí jiě tuō,shēnɡ rén

藏 形 像 , 瞻 礼 功 德 , 寻 即 解 脱 ,生 人

tiān zhōnɡ,shòu shènɡ miào lè。shì rén juàn shǔ , rú yǒu fú

天 中 , 受 胜 妙 乐 。 是 人 眷 属 , 如 有 福

lì,yǐ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè zhě ,jí chénɡ sī

力 , 已 生 人 天 , 受 胜 妙 乐 者 , 即 承 斯

ɡōnɡ dé , zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn , shòu wú liànɡ lè 。

功 德 , 转 增 圣 因 , 受 无 量 乐 。

shì rén ɡènɡ nénɡ sān qí rì zhōnɡ,yī xīn zhān lǐ dì zànɡ xínɡ

是 人 更 能 三 七 日 中 , 一 心 瞻 礼 地 藏 形 

xiànɡ , niàn qí mínɡ zi , mǎn yú wàn biàn 。dānɡ dé pú sà

像 , 念 其 名 字 , 满 于 万 遍。 当 得 菩 萨

xiàn wú biān shēn,jù ɡào shì rén ,juàn shǔ shēnɡ jiè 。 huò

现 无 边 身 , 具 告 是 人 , 眷 属 生 界。 或 

yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn dà shén lì , qīn lǐnɡ shì rén ,

于 梦 中 ,菩 萨 现 大 神 力 , 亲 领 是 人,

yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ 。ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú

于 诸 世 界 , 见 诸 眷 属 。更 能 每 日 念 菩

sà mínɡ qiān biàn , zhì yú qiān rì 。 shì rén dānɡ dé pú sà

萨 名 千 遍 , 至 于 千 日 。 是 人 当 得 菩 萨

qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén ,zhōnɡ shēn wèi hù ,xiàn shì yī

遣 所 在 土 地 鬼 神 , 终 身 卫 护 , 现 世 衣

shí fēnɡ yì , wú zhū jí kǔ 。 nǎi zhì hènɡ shì bú rù qí

食 丰 溢 , 无 诸 疾 苦 。 乃 至 横 事 不 入 其

mén , hé kuànɡ jí shēn 。 shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó

门 , 何 况 及 身。 是 人 毕 竟 得 菩 萨 摩 

dǐnɡ shòu jì 。

顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì yǒu shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 有 善 男 子

shàn nǚ rén , yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn , jiù dù yī qiè zhònɡ

善 女 人 , 欲 发 广 大 慈 心 , 救 度 一 切 众 

shēnɡ zhě , yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , yù chū lí sān jiè

生 者 , 欲 修 无 上 菩 提 者  , 欲 出 离 三 界 

zhě 。shì zhū rén děnɡ ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ

者。 是 诸 人 等 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 名 

zhě , zhì xīn ɡuī yī , huò yǐ xiānɡ huā 、 yī fu 、 bǎo

者 , 至 心 归 依 , 或 以 香 华 、 衣 服 、 宝 

bèi 、 yǐn shí , ɡònɡ yǎnɡ zhān lǐ 。shì shàn nán nǚ děnɡ ,

贝 、 饮 食 , 供 养 瞻 礼 。 是 善 男 女 等 ,

suǒ yuàn sù chénɡ , yǒnɡ wú zhànɡ ài 。

所 愿 速 成 , 永 无 障 碍 。

fù cì ɡuān shì yīn :ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ shàn

复 次 观 世 音 : 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén ,yù qiú xiàn zài wèi lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn ,

女 人 , 欲 求 现 在 未 来 百 千 万 亿 等 愿 ,

bǎi qiān wàn yì děnɡ shì。dàn dānɡ ɡuī yī zhān lǐ、ɡònɡ yǎnɡ

百 千 万 亿 等 事。 但 当 归 依 瞻 礼 、供 养 

zàn tàn ,dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。rú shì suǒ yuàn suǒ qiú

赞 叹 , 地 藏 菩 萨 形 像。 如 是 所 愿 所 求 

, xī jiē chénɡ jiù 。 fù yuàn dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi

, 悉 皆 成 就。 复 愿 地 藏 菩 萨 具 大 慈 悲 

, yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú

, 永 拥 护 我 。 是 人 于 睡 梦 中 , 即 得 菩

sà mó dǐnɡ shòu jì 。

萨 摩 顶 授 记 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , shàn nán zǐ

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 , 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú dà chénɡ jīnɡ diǎn,shēn shēnɡ zhēn zhònɡ,fā

善 女 人 , 于 大 乘 经 典 , 深 生 珍 重 , 发

bù sī yì xīn , yù dú yù sònɡ 。 zònɡ yù mínɡ shī jiāo shì

不 思 议 心 , 欲 读 欲 诵。 纵 遇 明 师 教 视 

lìnɡ shú ,xuán dé xuán wànɡ,dònɡ jīnɡ nián yuè,bù nénɡ dú

令 熟, 旋 得 旋 忘 , 动 经 年 月, 不 能 读

sònɡ 。 shì shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu sù yè zhànɡ ,wèi dé xiāo

诵。 是 善 男 子 等 ,有 宿 业 障 , 未 得 消 

chú , ɡù yú dà chénɡ jīnɡ diǎn , wú dú sònɡ xìnɡ 。 rú shì

除 , 故 于 大 乘 经 典 , 无 读 诵 性。 如 是 

zhī rén ,wén dì zànɡ pú sà mínɡ 、jiàn dì zànɡ pú sà xiànɡ

之 人 , 闻 地 藏 菩 萨 名 、 见 地 藏 菩 萨 像 

,jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái ,ɡènɡ yǐ xiānɡ huā 、 yī

, 具 以 本 心 恭 敬 陈 白 , 更 以 香 华 、 衣

fú 、 yǐn shí 、 yī qiè wán jù , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。 yǐ

服 、 饮 食 、 一 切 玩 具 , 供 养 菩 萨 。 以

jìnɡ shuǐ yī zhǎn , jīnɡ yī rì yī yè ān pú sà qián , rán

净 水 一 盏 , 经 一 日 一 夜 安 菩 萨 前 , 然 

hòu hé zhǎnɡ qǐnɡ fú , huí shǒu xiànɡ nán 。 lín rù kǒu shí ,

后 合 掌 请 服 , 回 首 向 南。 临 入 口 时,

zhì xīn zhènɡ zhònɡ , fú shuǐ jì bì , shèn wǔ xīn jiǔ ròu ,

至 心 郑 重 , 服 水 既 毕 , 慎 五 辛 酒 肉,

xié yín wànɡ yǔ , jí zhū shā hài , yī qí rì huò sān qī

邪 淫 妄 语 , 及 诸 杀 害 , 一 七 日 或 三 七

rì 。 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén , yú shuì mènɡ zhōnɡ , jù

日 。 是 善 男 子 善 女 人 , 于 睡 梦 中 , 具

jiàn dì zànɡ pú sà xiàn wú biān shēn , yú shì rén chù , shòu

见 地 藏 菩 萨 现 无 边 身 , 于 是 人 处 , 授 

ɡuàn dǐnɡ shuǐ。qí rén mènɡ júe ,jí huò cōnɡ mínɡ,yīnɡ shì

灌 顶 水 。 其 人 梦 觉 , 即 获 聪 明 , 应 是

jīnɡ diǎn , yī lì ěr ɡēn ,jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bú wànɡ

经 典 , 一 历 耳 根 ,即 当 永 记 , 更 不 忘 

shī yī jù yī jì 。

失 一 句 一 偈 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu zhū rén

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 , 有 诸 人 

děnɡ , yī shí bù zú , qiú zhě ɡuāi yuàn 、 huò duō jí bìnɡ

等 , 衣 食 不 足 , 求 者 乖 愿 、 或 多 疾 病 

、 huò duō xiōnɡ shuāi 、 jiā zhái bù ān 、 juàn shǔ fēn sàn 、

、 或 多 凶 衰 、 家 宅 不 安 、 眷 属 分 散 、

huò zhū hènɡ shì ,duō lái wǔ shēn ,shuì mènɡ zhī jiān ,duō

或 诸 横 事 , 多 来 忤 身 , 睡 梦 之 间 , 多

yǒu jīnɡ bù 。rú shì rén děnɡ ,wén dì zànɡ mínɡ 、 jiàn dì

有 惊 怖 。 如 是 人 等 , 闻 地 藏 名 、 见 地

zànɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ,niàn mǎn wàn biàn。shì zhū bú

藏 形 , 至 心 恭 敬 ,念 满 万 遍。 是 诸 不

rú yì shì , jiàn jiàn xiāo miè , jí dé ān lè 、 yī shí

如 意 事 , 渐 渐 消 灭 , 即 得 安 乐 、 衣 食 

fēnɡ yì , nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ , xī jiē ān lè 。

丰 益 , 乃 至 于 睡 梦 中 , 悉 皆 安 乐 。

fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán

复 次 观 世 音 菩 萨 : 若 未 来 世 , 有 善 男 

zǐ shàn nǚ rén , huò yīn zhì shēnɡ、 huò yīn ɡōnɡ sī 、 huò

子 善 女 人 , 或 因 治 生 、 或 因 公 私 、 或 

yīn shēnɡ sǐ 、huò yīn jí shì , rù shān lín zhōnɡ 、 ɡuò dù

因 生 死 、 或 因 急 事 , 入 山 林 中 、 过 渡

hé hǎi 、nǎi jí dà shuǐ 、 huò jīnɡ xiǎn dào 。 shì rén xiān

河 海 、 乃 及 大 水 、 或 经 险 道。 是 人 先 

dānɡ niàn dì zànɡ pú sà mínɡ wàn biàn , suǒ ɡuò tǔ dì , ɡuǐ

当 念 地 藏 菩 萨 名 万 遍 , 所 过 土 地 , 鬼 

shén wèi hù , xínɡ zhù zuò wò , yǒnɡ bǎo ān lè 。 nǎi zhì

神 卫 护 , 行 住 坐 卧 , 永 保 安 乐 。 乃 至 

fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ , yī qiè dú hài , bù nénɡ sǔn zhī 。

逢 于 虎 狼 狮 子 , 一 切 毒 害 , 不 能 损 之 。

fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : shì dì zànɡ pú sà , yú yán

佛 告 观 世 音 菩 萨 : 是 地 藏 菩 萨 , 于 阎 

fú tí yǒu dà yīn yuán,ruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì

浮 提 有 大 因 缘 , 若 说 于 诸 众 生 见 闻 利

yì děnɡ shì ,bǎi qiān jié zhōnɡ , shuō bù nénɡ jìn 。 shì ɡù

益 等 事 ,百 千 劫 中 , 说 不 能 尽。 是 故

ɡuān shì yīn , rǔ yǐ shén lì liú bù shì jīnɡ , lìnɡ suō pó

观 世 音 , 汝 以 神 力 流 布 是 经 , 令 娑 婆

shì jiè zhònɡ shēnɡ , bǎi qiān wàn jié yǒnɡ shòu ān lè 。

世 界 众 生 , 百 千 万 劫 永 受 安 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

wú ɡuān dì zànɡ wēi shén lì , hénɡ hé shā jié shuō nán jìn,

吾 观 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 说 难 尽,

jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiān,lì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

见 闻 瞻 礼 一 念 间 , 利 益 人 天 无 量 事 。

ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén ,bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào,

若 男 若 女 若 龙 神 , 报 尽 应 当 堕 恶 道 ,

zhì xīn ɡuī yī dà shì shēn,shòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ 。

至 心 归 依 大 士 身 , 寿 命 转 增 除 罪 障。

shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě , wèi zhī hún shén zài hé qù ,

少 失 父 母 恩 爱 者 , 未 知 魂 神 在 何 趣 ,

xiōnɡ di zǐ mèi jí zhū qīn , shēnɡ zhǎnɡ yǐ lái jiē bù shí 。

兄 弟 姊 妹 及 诸 亲 , 生 长 以 来 皆 不 识 。

huò sù huò huà dà shì shēn , bēi liàn zhān lǐ bú zàn shě ,

或 塑 或 画 大 士 身 , 悲 恋 瞻 礼 不 暂 舍,

sān qí rì zhōnɡ niàn qí mínɡ , pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

三 七 日 中 念 其 名 , 菩 萨 当 现 无 边 体 ,

shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè , zònɡ duò è qù xún chū lí 。

示 其 眷 属 所 生 界 , 纵 堕 恶 趣 寻 出 离 。

ruò nénɡ bú tuì shì chū xīn , jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

若 能 不 退 是 初 心 , 即 获 摩 顶 受 圣 记 。

yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ 。

欲 修 无 上 菩 提 者 , 乃 至 出 离 三 界 苦 。

shì rén jì fā dà bēi xīn , xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

是 人 既 发 大 悲 心 , 先 当 瞻 礼 大 士 像 ,

yī qiè zhū yuàn sù chénɡ jiù,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ。

一 切 诸 愿 速 成 就 , 永 无 业 障 能 遮 止 。

yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn , yù dù qún mí chāo bǐ àn ,

有 人 发 心 念 经 典 , 欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,

suī lì shì yuàn bù sī yì , xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

虽 立 是 愿 不 思 议 , 旋 读 旋 忘 多 废 失,

sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù , yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。

斯 人 有 业 障 惑 故 , 于 大 乘 经 不 能 记 。

ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ yǐ xiānɡ huā , yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

供 养 地 藏 以 香 华 , 衣 服 饮 食 诸 玩 具 ,

yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián , yī rì yī yè qiú fú zhī ,

以 净 水 安 大 士 前 , 一 日 一 夜 求 服 之,

fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn , jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

发 殷 重 心 慎 五 辛 , 酒 肉 邪 淫 及 妄 语 ,

sān qí rì nèi wù shā hài , zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

三 七 日 内 勿 杀 害 , 至 心 思 念 大 士 名 ,

jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān , júe lái biàn dé lì ɡēn ěr ,

即 于 梦 中 见 无 边 , 觉 来 便 得 利 根 耳 ,

yīnɡ shì jīnɡ jiāo lì ěr wén,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bú wànɡ。

应 是 经 教 历 耳 闻,千 万 生 中 永 不 忘 。

yǐ shì dà shì bù sī yì , nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì。

以 是 大 士 不 思 议 , 能 使 斯 人 获 此 慧 。

pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ lí。

贫 穷 众 生 及 疾 病 , 家 宅 凶 衰 眷 属 离。

shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ān,qiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suì。

睡 梦 之 中 悉 不 安 , 求 者 乖 违 无 称 遂。

zhì xīn zhān lǐ dì zànɡ xiànɡ ,yī qiè è shì jiē xiāo miè。

至 心 瞻 礼 地 藏 像 , 一 切 恶 事 皆 消 灭 。

zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān , yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

至 于 梦 中 尽 得 安 , 衣 食 丰 饶 神 鬼 护 。

yù rù shān lín jí dù hǎi , dú è qín shòu jí è rén ,

欲 入 山 林 及 渡 海 , 毒 恶 禽 兽 及 恶 人,

è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ , yī qiè zhū nàn zhū kǔ nǎo 。

恶 神 恶 鬼 并 恶 风 , 一 切 诸 难 诸 苦 恼 。

dàn dānɡ zhān lǐ jí ɡònɡ yǎnɡ , dì zànɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

但 当 瞻 礼 及 供 养 , 地 藏 菩 萨 大 士 像 ,

rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ , yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

如 是 山 林 大 海 中 , 应 是 诸 恶 皆 消 灭 。

ɡuān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì zànɡ wú jìn bù sī yì ,

观 音 至 心 听 吾 说 , 地 藏 无 尽 不 思 议 ,

bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì。

百 千 万 劫 说 不 周 , 广 宣 大 士 如 是 力 。

dì zànɡ mínɡ zi rén ruò wén , nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

地 藏 名 字 人 若 闻 , 乃 至 见 像 瞻 礼 者,

xiānɡ huā yī fu yǐn shí fènɡ,ɡònɡ yǎnɡ bǎi qiān shòu miào lè。

香 华 衣 服 饮 食 奉 , 供 养 百 千 受 妙 乐。

ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè , bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ。

若 能 以 此 回 法 界 , 毕 竟 成 佛 超 生 死 。

shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī , pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

是 故 观 音 汝 当 知 , 普 告 恒 沙 诸 国 土 。

 

zhǔ lěi rén tiān pǐn dì shí sān

嘱累人天品第十三

 

ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

尔 时 世 尊 举 金 色 臂 , 又 摩 地 藏 菩 萨 摩

hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

诃 萨 顶 , 而 作 是 言 : 地 藏 地 藏 , 汝 之 

shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

神 力 不 可 思 议 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 议 、

rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

汝 之 智 慧 不 可 思 议 、 汝 之 辩 才 不 可 思

yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

议 , 正 使 十 方 诸 佛 , 赞 叹 宣 说 汝 之 不

sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。

思 议 事 , 千 万 劫 中 , 不 能 得 尽 。

dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

地 藏 地 藏 , 记 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于

bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

百 千 万 亿 不 可 说  , 不 可 说 , 一 切 诸 佛

pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

菩 萨 , 天 龙 八 部 , 大 会 之 中 , 再 以 人 

tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

天 诸 众 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者 

, fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

, 付 嘱 于 汝 。 无 令 是 诸 众 生 , 堕 恶 趣

zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí

中 , 一 日 一 夜 , 何 况 更 落 五 无 间 , 及

ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

阿 鼻 地 狱 , 动 经 千 万 亿 劫 , 无 有 出 期 。

dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

地 藏 , 是 南 阎 浮 提 众 生 , 志 性 无 定 ,

xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò

习 恶 者 多。 纵 发 善 心 , 须 臾 即 退。 若 

yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

遇 恶 缘 , 念 念 增 长。 以 是 之 故 , 吾 分 

shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

是 形 , 百 千 亿 化 度 , 随 其 根 性 而 度 脱 

zhī 。

之 。

dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 众 , 付 嘱 于

rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ

汝 。 未 来 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo

善 女 人 , 于 佛 法 中 , 种 少 善 根 , 一 毛 

yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

一 尘 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 拥 护 是 

rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

人 , 渐 修 无 上 , 勿 令 退 失 。

fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí

复 次 地 藏 , 未 来 世 中 , 若 天 若 人 , 随 

yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

业 报 应 , 落 在 恶 趣 。 临 堕 趣 中 , 或 至 

mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

门 首 , 是 诸 众 生 , 若 能 念  得 一 佛 名 ,

yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū

一 菩 萨 名 , 一 句 一 偈 大 乘 经 典。 是 诸 

zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

众 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人 

suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

所 , 现 无 边 身 , 为 碎 地 狱 , 遣 令 生 天 

, shòu shènɡ miào lè 。

, 受 胜 妙 乐 。

ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

尔 时 世 尊 , 而 说 偈 言 :

xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

现 在 未 来 天 人 众 , 吾 今 殷 勤 付 嘱 汝 ,

yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 堕 在 诸 恶 趣 。

ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

尔 时 地 藏 菩 萨 摩 诃 萨 , 胡 跪 合 掌 白 佛

yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

言 : 世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 为 虑 。 未 来 

shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ

世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 

, yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì

, 一 念 恭 敬 , 我 亦 百 千 方 便 , 度 脱 是 

rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

人 , 于 生 死 中 速 得 解 脱。 何 况 闻 诸 善 

shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì

事 , 念 念 修 行 , 自 然 于 无 上 道 永 不 退 

zhuǎn 。

转。

shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

说 是 语 时 , 会 中 有 一 菩 萨 ,名 虚 空 藏 

, bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

, 白 佛 言 : 世 尊 , 我 自 至 忉 利 , 闻 于

rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

如 来 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 威 神 势 力 , 不 可

sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

思 议 。 未 来 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 

,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

, 乃 及 一 切 天 龙 , 闻 此 经 典 及 地 藏 名 

zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

字 , 或 瞻 礼 形 像 , 得 几 种 福 利 ? 唯 愿 

shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,

世 尊 , 为 未 来 现 在 一 切 众 等 ,

luè ér shuō zhī 。

略 而 说 之 。

fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

佛 告 虚 空 藏 菩 萨 : 谛 听 谛 听 ! 吾 当 为 

rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

汝 分 别 说 之。 若 未 来 世 , 有 善 男 子 善 

nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ , jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

女 人 , 见 地 藏 形 像 , 及 闻 此 经 , 乃 至 

dú sònɡ , xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ

读 诵 , 香 华 饮 食 , 衣 服 珍 宝 , 布 施 供 

yǎnɡ , zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

养 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 二 十 八 种 利 益 : 一

zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān

者 、 天 龙 护 念 , 二 者 、 善 果 日 增 , 三 

zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ

者 、 集 圣 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五

zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī

者 、 衣 食 丰 足 , 六 者 、 疾 疫 不 临 , 七

zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ

者 、 离 水 火 灾 , 八 者 、 无 盗 贼 厄 , 九 

zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí

者 、 人 见 钦 敬 , 十 者 、 神 鬼 助 持 , 十 

yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ

一 者 、 女 转 男 身 , 十 二 者 、 为 王 臣 女

,shí sān zhě 、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ

, 十 三 者、 端 正 相 好 , 十 四 者 、 多 生 

tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、

天 上。 十 五 者 、 或 为 帝 王 , 十 六 者 、

sù zhì mìnɡ tōnɡ , shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā

宿 智 命 通 , 十 七 者 、 有 求 皆 从 , 十 八

zhě 、 juàn shǔ huān lè , shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,

者 、 眷 属 欢 乐 , 十 九 者 、 诸 横 消 灭,

èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù

二 十 者 、 业 道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 处 

jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān

尽 通 , 二 十 二 者 、 夜 梦 安 乐 , 二 十 三 

zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ

者 、 先 亡 离 苦 , 二 十 四 者 、 宿 福 受 生 

, èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、

, 二 十 五 者 、 诸 圣 赞 叹 , 二 十 六 者 、

cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr

聪 明 利 根 , 二 十 七 者 、 饶 慈 愍 心 , 二

shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

十 八 者 、 毕 竟 成 佛 。

fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ

复 次 虚 空 藏 菩 萨 : 若 现 在 未 来 , 天 龙 

ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì

鬼 神 , 闻 地 藏 名 , 礼 地 藏 形 , 或 闻 地

zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:

藏 本 愿 事 行 , 赞 叹 瞻 礼 , 得 七 种 利 益 :

yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,

一 者 、 速 超 圣 地 , 二 者 、 恶 业 消 灭,

sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,

三 者 、 诸 佛 护 临 , 四 者 、 菩 提 不 退,

wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,

五 者 、 增 长 本 力 , 六 者 、 宿 命 皆 通 ,

qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

七 者 、 毕 竟 成 佛 。

ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō

尔 时 , 十 方 一 切 诸 来 , 不 可 说 不 可 说 

zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì

诸 佛 如 来 , 及 大 菩 萨 天 龙 八 部 , 闻 释 

jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi

迦 牟 尼 佛 , 称 扬 赞 叹 地 藏 菩 萨 , 大 威 

shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。

神 力 , 不 可 思 议 , 叹 未 曾 有 。

shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū

是 时 , 忉 利 天 , 雨 无 量 香 华 , 天 衣 珠 

yīnɡ , ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ

璎 , 供 养 释 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 萨 已

, yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。

, 一 切 众 会 , 俱 复 瞻 礼 , 合 掌 而 退 。

 

地藏菩萨本愿经卷下返回卷上

回向偈

愿以此功德 庄严佛净土 上报四重恩 下济三涂苦
若有见闻者 悉发菩提心 尽此一报身 同生极乐国