Mon, 18 Dec 2017    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese 900 sentences - Ask The Address

English -- Chinese271. Hi, Jack, where do you live now?

hǎo
 
jié

 

xiàn
zài
zhù

ér
 
272. I live at 203 Curzon Street.

zhù
zài

shēng
jiē
 
2
 
0
lue
3
háo
 
273. Curzon Street? Isn't Mary living there?

shēng
jiē
 shì

zhù

ér

 
274. Yes, she lives just across the street.
shì
de
 

jiù
zhù
zài
jiē
duì
miàn
 
275. How long have you stayed there?

zài

ér
zhù
duō
jiǔ
le
 
276. Just a few months.
cái


yuè
 
277. How about Mary? How long has she lived there?


zěn
ma
yàng
 

zài

ér
zhù
duō
jiǔ
le
 
278. She's been living there since her birth.

shēng
xià
lái
jiù
zhù

ér
 
279. Will you stay there for long?

huì
zài

ér
dāi
hěn
cháng
shí
jiān

 
280. No, I'll move to Hollywood next month.

 

xià

yuè
bān
dào
hǎo
lái


 
281. Oh, really? I'm moving there too.
zhēn
de
 


huì
bān
dào

ér

 
282. Great. Then we can drink beer together.
bàng

le
 

men


jiǔ
le
 
283. Yes, and you may stay there longer.
duì
 
ér
huì
zài

ér
zhù
jiǔ

xiē
 
284. I hope so.

wàng


 
285. I'm sure we'll have a good time.

xiāng
xìn

men
huì
hěn
kāi
xīn
de