Wed, 17 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese 900 sentences - ask for help

English -- Chinese316. Would you please open the door for me?
qǐng

bāng
máng
kāi

mén
hǎo

 
317. May I ask you a question?

néng
wèn


wèn


 
318. Please give me a hand.
qǐng
bāng


máng
 
319. Could you do me a favor?
néng
qǐng

bāng

máng

 
320. Would you help me remove the refrigerator?
néng
bāng
máng


xià
bīng
xiāng

 
321. Get me my coat, please.
qǐng
bāng


xià
wài
tào
 
322. Make me a cup of coffee, will you?
gěi

chōng
bēi

fēi
 
hǎo

 
323. Call me tomorrow if you have time.
míng
tiān
yāo
yǒu
shí
jiān
jiù
gěidiàn
huà
 
324. Could you tell me where I can find these books?
nín
néng
gào


zài

ér
néng
zhǎo
dào
zhè
xiē
shū

 
325. Certainly.
dāng
rán
le
 
326. Witch pleasure.
hěn
gāo
xīng
 
327. I'm sorry. I'm engaged now.
duì


 

xiàn
zài
zhēng
máng
zhāo
 
328. I'm glad to, but I'm afraid I don't have the time.

hěn


 
dàn

kǒng

méi
shí
jiān
 
329. Would you mind closing the window for me?
néng
bāng

guān

xià
chuāng


 
 

jiè

guān
xià
chuāng


 
 
330. Not at all.
dāng
rán


 
 
dāng
rán

jiè