Fri, 23 Feb 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese 900 sentences - Radio And TV

English -- Chinese871. What channel are you watching now?
xiàn
zài

zài
kān


xīn
wén
 
872. There's TV coverage of the NBA tournament.
yǒu

 
N
 
B
 
A
lián
sài
de
diàn
shì
bào
dào
 
873. Do you have a TV guide?

yǒu
diàn
shì
jiē


 
874. You'll be on air in two minutes.
liǎng
fēn
zhōng

hòu

huì
shàng
diàn
shì
 
875. Channel 5 is off the air now

pín
dào

jīng
tíng
zhǐ

fàng
 
876. Turn up your radio please.
qǐng


shōu
yīn

kāi
xiǎng

diǎn
ér
 
877. We can't get good pictures on our TV set.

men
de
diàn
shì


xiàng
yǒu
wèn

 
878. Can this radio receive short-wave?
zhè

shōu
yīn

néng
shōu
duǎn


 
879. If you install an outside antenna, you will have better reception.

guǒ

ān
zhuāng
le
shì
wài
tiān
xiàn
线
 

de
diàn
shì
jiē
shòu
xiào
guǒ
huì
hǎo
diǎn
 
880. Turn down the radio please.
qǐng
fàng

yīn
liáng
 
881. We'll have a soap opera series on TV this week.
zhè
zhōu

men
huì
zài
diàn
shì
shàng
kān
dào


liè
féi
zào

 
882. Please tune in next time.
qǐng
xià

shōu
tīng
 
883. We're broadcasting from London.

men
cōng
lún
duì

fàng
 
884. You can receive our program at short wave 37.5 MH.


zài
duǎn

lue
3
 
7
 
.
 
5


shàng
shōu
dào

men
de
jiē

 
885. There's too much static.
gān
rǎo
tài