Tue, 20 Feb 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese 900 sentences - Recreational Activities

English -- Chinese841. What's your favorite sport?

zuì

huān
shén
ma
huó
dòng
 
842. I like football best.

zuì

huān

qiú
 
843. What position do you play?


shén
ma
wèi
zhì
 
844. I'm a catcher.

shì

jiē
qiú
yuán
 
lěi
qiú
yùn
dòng
zhōng
 
 
845. Our team beat their team yesterday.
zuó
tiān
 

men
duì

bài
le

men
duì
 
846. We are sure to defeat them.

men

dìng
huì

bài

men
 
847. How many years have you been playing pingpong?


pīng
pāng
qiú
duō
shǎo
nián
le
 
848. My favorite winter sport is skiing.

zuì

huān
de
dōng

yùn
dòng
shì
huá
xuě
 
849. The basketball championship is exciting.


lán
qiú
guān
jūn
sài
zhēn

dòng
rén
xīn
 
850. I was on the track team 10 years ago.
shí
nián
qián
 

zài
tián
jìng
duì
 
851. I prefer fishing to swimming.


yóu
yǒng
 

gēng

huān
diào

 
852. She is a member of the ski club.

shì
huá
xuěde
chéng
yuán
 
853. The hardest thing to learn is to be a good loser.
zuì
nán
xué
de

diǎn
shì
zuò


shū
de

de
rén
 
854. My class went camping last summer.

nián
xià
tiān

men
bān

lòu
yíng
le
 
855. He's good at lifting weights.

shàn


chóng