Tue, 16 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese 900 sentences - Talking to Friend

English -- Chinese241. Hi, Joe, is it really you?
qiáo
 

hǎo
 
zhēn
shì


 
242. Hi, Ann. Nice to see you again.
ān
 

hǎo
 
zhēn
gāo
xīng
zài

jiàn
dào

 
243. It's been a whole year since I last saw you.

zhěng
zhěng

nián
méi
jiàn

le
 
244. Yes, but you look as pretty now, as you did then.
dàn

kān

lái
hái
shì

ma
piāo
liàng
 
245. Oh, thank you. How have you been these days?
ōu
 
xiè
xiè
 
zhè
duàn
shí
jiān

hǎo

 
246. Not too bad.

tài
zāo
 
247. But you sound so sad.
dàn
tīng

lái

hěn
bēi
shāng
 
248. Yes, I lost my pet cat yesterday.
shì
ā
 
zuó
tiān

de
chǒng

māo
diū
le
 
249. Oh, I'm sorry to hear that
tīng
dào
zhè
xiāo


hěn
wèi
hàn
 
250. That's all right.
méi
shì
ér
 
251. Have you seen Kate lately?
zuì
jìn

kān
jiàn
kǎi

le

 
252. No, I have no contact with her.
méi
yǒu
 méi
yǒu

diǎn
ér
lián

 
253. I heard she got married last week.

tǎng
zài
chuáng
shàng
kān

zhì
 
254. Oh, how nice. Sorry, I've got to go now.

zhēn
hǎo
 
duì


 
zǒu
le
 
255. So do I. See you later. Keep in touch.


shì
 
zài
jiàn
 


lián

é