Fri, 23 Feb 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese 900 sentences - Talk about weather

English -- Chinese391. Have you heard the weather forecast?

tīng
tiān


bào
le

 
392. No, what does it say?
méi
yǒu
 

shuì
shén
ma
le
 
393. We'll have fine weather for the next few days?

hòu

tiān
tiān

qíng
lǎng
 
394. But it's still raining today!

jīn
tiān
hái
zài
xià

 
395. It is said it will clear up tonight.
tiān


bào
shuì
jīn
wǎn

jiù
huì
tíng
 
396. What will it be after the clear weather?
qíng
tiān

hòu
tiān

huì
zěn
ma
yàng
 
397. It says a storm may come next month.
tiān


bào
shuì
xià

yuè
huì
yǒu

cháng
bào
fēng

 
398. And it may get colder, it's already November.
bīng

tiān

huì
gēng
lěng
 
399. Yes, and I hope we can have some snow this winter.
shì
de
 


wàng
jīn
nián
dōng
tiān
huì
xià
xuě
 
400. I'm afraid it won't be cold enough for a snowfall.

kǒng

tiān

huì
lěng
de
xià
xuě
 
401. But last year we had a big one.
dàn

nián
xià
le

xuě
 
402. Yes, but you know global warming may raise the temperature.
shì
de
 
dàn
quán
qiú
biàn
nuǎn
huì
shǐ
使

wēn
shàng
shēng
 
403. You are probably right.shì
duì
de
 
404. I'm going skating in the Alps next month.
xià

yuè


ā
ěr
bēi

shān
huá
xuě
 
405. I hope the weather there is cold enough.


wàng

ér
tiān

gòu
lěng