Wed, 17 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese 900 sentences - Yesterday

English -- Chinese



226. When did you get up yesterday morning?

zuó
tiān
zǎo
shàng

diǎn

chuáng
 
227. At about seven.

diǎn
zuǒ
yòu
 
228. I heard the clock, but I didn't get up until 9.

tīng
jiàn
nào
zhōng
le
 
dàn

āi
dào
jiǔ
diǎn
cái

 
229. I woke up seven and got up right away.


diǎn
xǐng
le
 
rán
hòu

shàng

chuáng
le
 
230. I hurried to my office.

cōng
máng
gǎn
dào
bàn
gōng
shì
 
231. I had my breakfast on the way.

zài

shàng
chī
de
zǎo
fàn
 
232. I was just on time.

gāng
hǎo
gǎn
shàng
 
233. I was 10 minutes late

chí
dào
le

fēn
zhōng
 
234. I had lunch with a friend of mine.



de


péng
yǒu

kuài
chī
le

fàn
 
235. I finished my work at 6 p.m.
xià

 
6
diǎn

xià
bān
le
 
236. I stayed and did some extra work.

liú
xià
jiā
le

huì
ér
bān
 
237. The TV programs were really boring, so I went to bed very early.
diàn
shì
jiē

hěn

liáo
 
suǒ


zǎo
zǎo
shuì
le
 
238. I read a magazine in bed.

tǎng
zài
chuáng
shàng
kān

zhì
 
239. I didn't sleep well. .

méi
shuì
hǎo
 
240. I slept soundly all night

zhěng

shuì
de
hěn
shóu