Tue, 20 Feb 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Medical Terminology - disease symptoms
English Chinese
 • Fever
shāo
 • High Fever
gāoshāo
 • Chills
lěng
 • Sweating
hàn
 • night sweat
dàohàn
 • Tireness
juàndài
 • Insomnia
shīmián
 • Stiffness in neck
jiāngyìng
 • Sneeze
pēn
 • Hiccup
 • Running nose
liú
 • Itchy
yǎng
 • Low Back Pain
yāoténg
 • Headache
tóuténg
 • Pain
 • Ache
téng
 • Acute Pain
xìngténgtòng
 • Severe Pain
tòng
 • Dull Pain
dùntòng
 • Sharp Pain
tòng
 • Pressing Pain
tòng
 • Piercing Pain
chuōtòng
 • Throbbing Pain
tiàotiàodetòng
 • Prickling Pain
zhēnshìdetòng
 • Burning Pain
shāo tòng
 • Burning Pain
shāo tòng
 • Tearing Pain
liětòng
 • Continuous Pain
chítòng
 • Uncomfortable
shū
 • Colic
jiǎ tòng
 • Rediating Pain
fàngshètòng
 • Sore Pain
kuì làntòng
 • Crampy Pain
jìngluántòng
 • Persistent Pain
wán tòng
 • Slight Pain
qīngtòng
 • Bloody Urine
xiě nìao
尿
 • Pyuria
nóng nìao
尿
 • Mucous Stool
niánbiàn
便
 • Clay-Colored Stool
niányàngbiàn
便
 • Blood Analysis
yànxiě
 • Red Cell
hóng xiě qiú
 • White Cell
báixiěqiú
 • Respiration Rate
shǔ
 • Exhalation
 • Inhalation
 • Difficulty in Breathing
kùn nán
 • Irregular Pulse
guīmài
 • Bradycardia
mànmài
 • Rapid Pulse
kuàimài
 • Cloudy Urine
húnzhuó
尿
 • Albuminuria
dàn bái nìao
尿
 • Glucosuria
táng
尿
 • Vomit
 • Throw up
ǒu
 • Albuminuria
dànbái nìao
尿