Tue, 16 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Medical Terminology
English Chinese
 • Allergy
guōmǐn
 • General Check-up
 • Physical Examination
jiànkāngjiǎnchá
 • Admission to Hospotial
zhùyuàn
 • Discharge from Hospital
chūyuàn
 • Symptom
zhēngzhuàng
 • Nutrition
yíngyǎng
 • Clinical History
bìng
 • Diagnosis
zhěnduàn
 • Treatment
zhìliáo
 • Prevention
fáng
 • Respiration
 • Bowel Movement
biàntōng
便
 • Stool
biàn
便
 • Blood
xiě
 • Pulse, Pulsation
mài
 • Urine
nìao
尿
 • Pulse Rate
màishǔ
 • Blood Type
xiěxíng
 • Blood Pressure
xiě
 • Anesthesia
zuì
 • General Anesthesia
quánshēnzuì
 • Intravenous Anesthesia
jìngmàizuì
 • Spinal Anesthesia
chuízuì
 • Local Anesthesia
zuì
 • Operation
 • Surgory
shǒushù
 • Resectionlie
qiēchú
 • Side Effect
zuōyòng
 • Irrigation
jìng
 • Injection
zhùshè
 • X-Ray
 guāng
X
 • Ultra Red-Ray
hóngwàixiàn
线
 • Chronic
mànxìngde
 • Acute
xìngde
 • Build
 • Relative
qīn
 • Heredity
wèichuán
 • Serum
xiěqīng
 • Immunity
miǎn
 • Epidemic
liúxíngxìngde
 • Incubation Period
qián
 • Virus
bìng
 • Sterilization
xiāo
 • Antibiotic
kàngshēng
 • Enema
cháng
 • E.E.G
nǎo
 • Tuberculin Reaction
jiēfǎnyìng
 • Fahrenheit
huāshì
 • Celsius, Centigrade
shèshì
 • Flu
liúgǎn
 • Cold
gǎnmào