Wed, 17 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese -- three word poem


Three Word Poem (三字经) is traditional educational matrials for kids. In ancient time, kids start to read Chiense character by learning this nursury rythm (sort of).

This poem mainly talks about the moral education issue. It also sheds light on the history of China.

Every Chinese word is annoted with Hanyu Pinyin (Stand syllable). This poem include 3 parts. Enjoy.

zhì  yuán  xīng  jīn    xiē
        兴 , 金      歇。
yǒu  sòng   shì     tong miè
        世 , 一      灭。
bìng zhōng  guó  jiān  róng dí
        国 , 兼      狄。
míng  tài      jiǔ  qīn  shī
        祖 , 久      师。
chuán jiàn  wén  fāng     
        文 , 方      祀。
qiān  běi  jīng   yǒng lè   
        京 , 永      嗣。
dài chóng  zhēn   méi shān shì
        祯 , 煤      逝。
qīng  tài      yīng jǐng mìng 
        祖 , 膺      命。 
jìng    fāng      dìng 
        方 , 克      定。 
zhì  xuān  tǒng   nǎi    tóng
        统 , 乃      同。
shí   èr    shì  qīng zuò  zhōng
        世 , 清      终。
    shǐ  zhě    kǎo  shí  
        者 , 考      录。 
tōng     jīn    ruò qīn   
        今 , 若      目。
kǒu   ér   song   xīn  ér  wéi 
        诵 , 心      维。 
cháo            
        斯 , 夕      斯。
 zhòng       shī xiàng tuó 
        尼 , 师      橐。
  shèng  xián  shàng qín xué
        贤 , 尚      学。
zhào zhōng ling        lún 
        令 , 读      论。
       shì   xué qiě  qín  
        仕 , 学      勤。
       biān  xiāo zhú  jiǎn 
        编 , 削      简。
        shū  qiě  zhī  miǎn 
        书 , 且      勉。 
tóu  xuán  liáng  zhuī cì   
        梁 , 锥      股。
       jiào     qín   
        教 , 自      苦。
   náng  yíng    yìng xuě 
        萤 , 如      雪。
jiā   suī   pín   xué  bú chuò  
        贫 , 学      辍。 
       xīn      guà  jiǎo 
        薪 , 如      角。 
shēn  suī   láo   yóu    zhuó
        劳 , 犹      卓。
   lǎo   quán   èr   shí  
        泉 , 二      七。 
shǐ       fèn     shū   
        奋 , 读      籍。
        lǎo   yóu  huǐ  chí 
        老 , 犹      迟。
ěr   xiǎo  shēng    zǎo   
        生 , 宜      思。 
ruò liáng  hào     shí   èr 
        灏 , 八      二。
duì     tíng   kuí duō   shì 
        廷 , 魁      士。
      chéng  zhòng chēng yì 
        成 , 众      异。
ěr   xiǎo shēng       zhì  
        生 , 宜      志。
yíng      suì  néng yǒng  shī 
        岁 , 能      诗。
       suì  néng    qí  
        岁 , 能      棋。
   yǐng       rén chēng qí 
        悟 , 人      奇。
ěr   yòu   xué    dāng xiào zhī  
        学 , 当      之。
cài   wén     néng  biàn qín 
        姬 , 能      琴。
xiè  dào   yùn   néng yǒng yín 
        韫 , 能      吟。
           qiě  cōng mǐn 
        子 , 且      敏。
ěr    nán      dāng    jǐng 
        子 , 当      警。 
táng  liú  yàn   fāng    suì 
        晏 , 方      岁。
   shén  tóng   zuò zhèng zì 
        童 , 作      字。
   suī   yòu   shēn     shì 
        幼 , 身      仕。
ěr   yòu   xué   miǎn  ér   zhì 
        学 , 勉      致。
yǒu   wéi  zhě      ruò   shì 
        者 , 亦      是。
quǎn shǒu            chén
        夜 , 鸡      晨。
gǒu      xué      wéi   rén 
        学 , 曷      人。
cán          fēng niàng mì
        丝 , 蜂      蜜。
rén     xué        
        学 , 不      物。 
yòu   ér   xué  zhuàng ér  xíng 
        学 , 壮      行。 
shàng zhì  jūn   xià     mín 
        君 , 下      民。
yáng míng shēng   xiǎn fù   
        声 , 显      母。 
guāng yú   qián        hòu 
        前 , 裕      后。 
rén          jīn  mǎn  yíng
        子 , 金      赢。
   jiào       wéi    jīng 
        子 , 惟      经。
qín   yǒu  gōng         
        功 , 戏      益。 
jiè  zhī   zāi      miǎn  
        哉 , 宜      力。