Mon, 19 Feb 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Chinese Poems


Three Word Poem (三字经) is traditional educational matrials for kids. In ancient time, kids start to read Chiense character by learning this nursury rythm (sort of).

This poem mainly talks about the moral education issue. It also sheds light on the history of China.

Every Chinese word is annoted with Hanyu Pinyin (Stand syllable). This poem include 3 parts. Enjoy.

rén  zhī  chū    xìng běn shàn
       初 ,         善。
xìng xiāng jìn    xí xiāng yuǎn
       近 ,         远。 
gǒu    jiào    xìng nǎi qiān  
       教 ,         迁。
jiào  zhī  dào    guì  yǐ zhuān 
       道 ,         专。 
xī   mèng  mǔ     zé  lín  chǔ 
       母 ,        处。 
      xué     duàn jī  zhù 
       学 ,        杼。 
dòu  yān  shān    yǒu    fāng 
       山 ,        方。 
 
jiào          míng jù  yáng 
       子 ,        扬。
yǎng   jiào      zhī  guò  
      教 ,      过。  
jiào   yán    shī  zhī  duò 
       严 ,        惰。 
      xué    fēi  suǒ   
       学 ,        宜。 
yòu     xué    lǎo     wéi 
       学 ,        为。 
    zhuó     chéng qì 
       琢 ,        器。 
rén     xué       zhī  
       学 ,        义。 
wèi  rén      fāng shào shí  
     子 ,      时。  
qīn  shī  yǒu          yí  
       友 ,        仪。 
xiāng jiǔ líng   néng  wēn  xí  
     龄 ,      席。  
xiào    qīn    suǒ  dāng  zhí 
       亲 ,        执。 
róng     suì   néng ràng  
       岁 ,        梨。 
      zhǎng     xiān  zhī 
       , 宜     知。 
shǒu xiào         jiàn wén
       弟 ,        闻。 
zhī  mǒu  shù    shí  mǒu  wén 
       数 ,        文。 
    ér  shí    shí   ér   bǎi 
       十 ,        百。 
bǎi   ér  qiān   qiān  ér   wàn 
       千 ,        万。 
sān  cái  zhě    tiān   rén 
     者 ,      人。  
sān guāng zhě      yuè  xīng 
       者 ,        星。 
sān  gāng zhě    jūn  chén  
       者 ,        义。 
      qīn          shùn 
       亲 ,        顺。 
yuē  chūn xià    yuē  qiū  dōng 
       夏 ,        冬。 
      shí    yùn   bù qióng 
       时 ,        穷。 
yuē  nán  běi    yuē    dōng
       北 ,     西   东。
      fāng   yìng    zhōng 
       方 ,        中。 
yuē  shuǐ huǒ       jīn   
       火 ,        土。 
      xíng    běn    shù 
       行 ,        数。 
yuē  rén        zhì  xìn  
     义 ,      信。  
      cháng     róng wěn 
       常 ,        紊。 
dào  liáng shū   mài  shǔ   
       菽 ,        稷。 
   liù       rén  suǒ   shí 
       谷 ,        食。 
   niú  yáng      quǎn  shǐ 
       羊 ,        豕。 
  liù  chù    rén  suǒ   
       畜 ,        饲。 
yuē          yuē   āi   
       怒 ,        惧。
ài            qíng  
       欲 ,        具。 
páo             shí  jīn 
       革 ,        金。
      zhú    nǎi     yīn 
       竹,        音。 
gāo  zēng          ér  shēn 
       祖 ,        身。
shēn  ér           ér  sūn 
       子 ,        孙。 
      sūn     zhì xuán zēng 
       孙 ,        
nǎi  jiǔ       rén   zhī lún 
       族 ,        伦。
       ēn          cóng 
       恩 ,        从。 
xiōng zé  yǒu         gōng 
       友 ,        恭。
zhǎng yòu      yǒu     péng 
       序 ,        朋。
jūn    jìng   chén   zhōng 
       敬 ,        忠。
   shí       rén  suǒ  tóng 
       义 ,        同。
fán  xùn  méng      jiǎng jiū 
       蒙 ,        究。
xiáng xùn      míng    dòu 
       诂 ,        读。
wéi  xué  zhě       yǒu  chū 
       者 ,        初。 
xiǎo xué zhōng    zhì    shū 
       终 ,        书。
lún     zhě     èr  shí  piān 
       者 ,        篇。
qún             shàn  yán 
       子 ,        言。 
mèng    zhě       piān  zhǐ 
       者 ,        止。
jiǎng dào      shuō  rén  
       德 ,        义。
zuò zhōng yōng          
       庸 ,        笔。
zhōng bù  piān   yōng     
       偏 ,        易。