Tue, 16 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn chinese pinyin RulesThe following table shows the syllables of Mandarin Chinese in the combinations of initial and final sounds and as spelled in Hanyu Pinyin. The column headers are Pinyin consonant initials and row headers are Pinyin vowels(vowel combinations). If there is a space in a cell, that means the corresponding consonant and vowel can not make a legal Pinyin.

Go to Learn Pinyin

  b p m f d t n l g k h z c s zh ch sh r j q x
a ba pa ma fa da ta na la ga ka ha za ca sa zha cha sha         a
o bo po mo fo                                   o
e     me   de te ne le ge ke he ze ce se zhe che she re       e
ai bai pai mai   dai tai nai lai gai kai hai zai cai sai zhai chai shai         ai
ei bei pei mei fei dei tei nei lei gei kei hei zei     zhei   shei         ei
ao bao pao mao   dao tao nao lao gao kao hao zao cao sao zhao chao shao rao       ao
ou   pou mou fou dou tou nou lou gou kou hou zou cou sou zhou chou shou rou       ou
an ban pan man fan dan tan nan lan gan kan han zan can san zhan chan shan ran       an
ang bang pang mang fang dang tang nang lang gang kang hang zang cang sang zhang chang shang rang       ang
en ben pen men fen den   nen   gen ken hen zen cen sen zhen chen shen ren       en
eng beng peng meng feng deng teng neng leng geng keng heng zeng ceng seng zheng cheng sheng reng       eng
ong         dong tong nong long gong kong hong zong cong song zhong chong   rong        
u bu pu mu fu du tu nu lu gu ku hu zu cu su zhu chu shu ru       wu *
ua                 gua kua hua       zhua chua shua rua       wa *
uo         duo tuo nuo luo guo kuo huo zuo cuo suo zhuo chuo shuo ruo       wo *
uai                 guai kuai huai       zhuai chuai shuai         wai *
ui         dui tui     gui kui hui zui cui sui zhui chui shui rui       wei * 1
uan         duan tuan nuan luan guan kuan huan zuan cuan suan zhuan chuan shuan ruan       wan *
uang                 guang kuang huang       zhuang chuang shuang         wang *
un         dun tun nun lun gun kun hun zun cun sun zhun chun shun run       wen * 2
ueng                                           weng *
i bi pi mi   di ti ni li       zi ci si zhi chi shi ri ji qi xi yi +
ia         dia     lia                     jia qia xia ya +
ie bie pie mie   die tie nie lie                     jie qie xie ye +
iao biao piao miao   diao tiao niao liao                     jiao qiao xiao yao +
iu     miu   diu   niu liu                     jiu qiu xiu you + 3
ian bian pian mian   dian tian nian lian                     jian qian xian yan +
iang             niang liang                     jiang qiang xiang yang +
in bin pin min       nin lin                     jin qin xin yin +
ing bing ping ming   ding ting ning ling                     jing qing xing ying +
iong                                     jiong qiong xiong yong +
ü                                 ju qu xu yu
üe             nüe lüe                     jue que xue yue
üan                                     juan quan xuan yuan
ün                                     jun qun xun yun

Notes: