Fri, 23 Feb 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese -- Ge lessing fables

 

gǒu

 

 

men
zhè


zài
zhè
kuài

de
shàng
tuì
退
huā

duō
ma

hài
ā
 
 

zhī
zhēng
zài
sǎn

de
juǎn
máo
gǒu
shuì
 
 
zài
shì
jiè
yáo
yuǎn
de
lìng


fēn
 


men
chèn
wéi
yìn

de
de
fāng
 

ér
hái
yǒu
zhēn
zhēng
de
gǒu
 

de
xiōng

men
 

menxiāng
xìn
 


què
zhēn
de
qīn
yǎn
kān
jiàn
guō
 

xiē
gǒu
lián
shī

dōu


 
shén
zhì
gǎn

xiàng

tiāo
pàn
 
 
 
 
 
 

zhī
lǎo
chéng
de
liè
gǒu
wèn
juǎn
máo
gǒu
 
 

men

néng
zhàn
shēng

 
zhàn
shēng
shī


 
 
 
 
 
 
 
zhàn
shēng
shī

 
zhè


gǎn
shuì
 

guō
 
zhī
yāo
xiǎng

xiǎng
 

men
gōng

de
shì

tóu
shī

ā
 
 
 
 
 
 
 
é
 
 
liè
gǒu
jiē
zhāo
shuì
 
 

guǒ

men

néng
zhàn
shēng

 

ma

suǒ
chèn
zàn
de
yìn

gǒu
 
 

diǎn
men
jiàng
 
 
zhī
shì
gēng

chǔn

le