Tue, 16 Jan 2018    Contact us
 
learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar learn chinese online mandarin free lessions chinese new year calendar
 
learn chinese mandarin free lessionsHome learn chinese mandarin free lessions Lessons learn chinese mandarin free lessions Dictionary learn chinese mandarin free lessions Tools learn chinese mandarin free lessionsDownloads learn chinese mandarin free lessions Forums learn chinese mandarin free lessions Antiques learn chinese mandarin free lessions
 
Google
 
Web www.chinese-learner.com

Learn Chinese -- Ge lessing fables

 

zhòu

 

 
rén

shòu
de

qīn
ā
 
 

zhè
yàng
shuì
zhāo
 
zǒu
jìn
le
zhòu

de
bǎo
zuò
 
 
rén
men
yāo

chéng
wéi

měi
huā
shì
jiè
de
zuì
měi

de
shēng

zhī

 
ér

de

ài

shǐ
使

xiāng
xìn
zhè

diǎn
 
dàn
shì
 
nán
dào

gāi


shēn
shàng
de

xiē
de
fāng
zài
jiā

gǎi
jìn

 
 
 

zhī
de
shì

xiē
de
fāng
yāo
gǎi
jìn

 
shuì

 

jiē
shòu

de
qǐng
qiú
 
 
zhè
wèi

shàn
de
shén

miàn
shuì
 

miàn
wēi
xiào
 shuì
dào
 
 

guǒ

de
tuǐ
néng
zài
gāo

xiē
 
zài
xiāo
shòu

xiē
 

jiù
huì
páo

gēng
kuài
 


xiū
cháng
de
tiān
é
huì
shǐ
使

biàn
chǒu
de
 


kuān
kuò
de
xiōng
táng
gēng
huì
zēng
jiā

de


 
bīngrán
jué
dìng


duò

de
jiāo

 
 
rén
 

dāng
rán
néng
gěi

ān
shàng


gōng
rén

de

zhě
chéng
zuò
de
ān

 
 
 
hǎo
de
 
 
zhòu

huí

shuì
 
 
xiān
nài
xīn
děng

huì
 
 
zhòu

zhèng
chóng

shì
de
niàn

zào

de
zhòu

 

shì
 
shēng

zài
chén

zhōng
pēn
chōng
 
yǒu

yuán

zài


 
chà

jiān

tóu
chǒu
lòu
de
luò
tuó
zhàn
zài
bǎo
zuò
qián
 


kān
dào

 

jīn
máo

sǒng
rán
 
biàn
shēn
chàn
dǒu
 
gǎn
dào
shēn
ě
tòng
jué
 
 
zhè
ér
shì
gēng
gāo

xiē
 
gēng
xiāo
shòu

xiē
de
tuǐ
 
 
zhòu

shuì
 
 
zhè
ér
shì
xiū
cháng
de
tiān
é


 
zhè
ér
shì
kuān
kuò
de
xiōng
táng
 
zhè
ér
shì


tiān
shēng
de
ān

 

 
yāogǎi
biàn
chéng
zhè

yàng


 
 
 

hái
zài
chàn
dǒu

zhǐ
 
 


 
 
zhòushuì
 
 
zhè

zhī
shì
jiāo
xùn
jiāo
xùn

 

jiā

chéng

 

shì
 
wéi
le
shǐ
使

suí
shí
ào
huǐ
dede
kuáng
wàng
 

ma
jiù
ràng

 
xīn
de
shēng

 
cháng
yuǎn
de
cún
zài
xià

 
 
 
zhòu

xiàng
luò
tuó
tóu
le
kuān
róng
de

piē
 
 
 

jiàn
dào

shì

huì


dǒu
de